Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Vydáno: 8 minut čtení

Vztah k právním předpisům

Předpisy související:

 • § 52 písm. g) , § 58 , 60 až 61 , § 330 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Pojmové znaky

Rozvázání pracovního poměru, jednostranné právní jednání, povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

Základní pojmy

Okamžité zrušení pracovního poměru - je jednostranným právním jednáním směřujícím ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníku.

Pravomocné odsouzení - proti rozsudku již nelze podat řádný opravný prostředek

Prekluzivní lhůta - právo zaniká, jestliže v této lhůtě nebylo uplatněno. K zániku práva je soud povinen přihlédnout z moci úřední (tj. i když to účastník řízení nenamítne).

Náležitosti

 1. označení zaměstnance
 2. skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení ( § 55 ) tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným; důvod nesmí být dodatečně měněn
 3. doručení zaměstnanci ve stanovené lhůtě (do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl)
 4. datum a místo vyhotovení, podpis a razítko zaměstnavatele (statutárního orgánu)

Specifika

Okamžité zrušení pracovního poměru je výjimečným způsobem jeho rozvázání. Zákon opravňuje zaměstnavatele, aby tímto způsobem skončil pracovní poměr v mimořádných situacích, kdy by nebylo únosné jeho další trvání až do uplynutí výpovědní doby. Jde o případ, kdy je zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok. Na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby na zaměstnance po tak dlouhou dobu, kdy je vyřazen z práce, čekal. Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, poskytuje zákon možnost okamžitě s ním zrušit pracovní poměr již při pravomocném odsouzení k trestu odnětí svobody v trvání nejméně šesti měsíců.

Zákon ani prováděcí předpisy nedefinují pojem porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Při hodnocení intenzity tohoto porušení je proto vždy třeba vycházet z konkrétní situace, kdy k porušení došlo, a zvažovat i dosavadní chování zaměstnance.

Účinky zrušovacího projevu nastávají ze zákona dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru je doručen druhému účastníku. Není tedy možné jeho odvolání (zpětvzetí). Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl. (V případě porušení pracovních povinností stačí, když se o něm dozví bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec.). Nejpozději může být pracovní poměr okamžitě zrušen do jednoho roku ode dne, kdy důvod k němu vznikl (např. kdy rozsudek nabyl právní moci).

S ohledem na složitou sociální situaci zaměstnankyň těhotných, na mateřské dovolené a zaměstnanců /zaměstnankyň , kteří čerpají rodičovskou dovolenou, nelze s nimi pracovní poměr okamžitě zrušit. Důvod k okamžitému zrušení je však možné v těchto případech (s výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnance na rodičovské dovolené v rozsahu mateřské) použít jako důvod výpovědní.

Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Nedodržení této povinnosti představuje porušení pracovněprávních předpisů, ale nezpůsobuje neplatnost rozvázání pracovního poměru. Intenzivnější ochrana přísluší pouze členům odborového orgánu odborové organizace (v době výkonu funkce a ještě jeden rok po jejím skončení), kde se k platnosti okamžitého zrušení vyžaduje předchozí souhlas odborové organizace.

Forma

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně a musí být ve stanovené lhůtě doručeno zaměstnanci.

Poznámky

Před okamžitým zrušením pracovního poměru musí mít zaměstnavatel důvod k němu skutečně zjištěn; nestačí pouhé podezření, že je takový důvod dán. Uvedený důvod už nesmí být dodatečně měněn. Vzhledem k tomu, že zákon nevymezuje pojem porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, je možné uvést ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (např. v pracovním řádu) příklady chování zaměstnance, které s ohledem na konkrétní podmínky zaměstnavatele bude považováno za porušení pracovních povinností nejvyšší intenzity (např. zaviněná dlouhodobá neomluvená absence, hrubé slovní či bezdůvodné fyzické napadení zaměstnavatele nebo jeho klienta, jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, např. provozování výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele bez jeho předchozího souhlasu). V případě sporu o platnost rozvázání pracovního poměru však soud hodnocením zaměstnavatele není vázán.

Je možné, aby k okamžitému zrušení pracovního poměru došlo i po předchozím doručení výpovědi dané zaměstnavatelem, v průběhu výpovědní doby, nebo i v případě, kdy dal výpověď zaměstnanec.

Literatura a judikatura

 Doporučená literatura:

 • Kalenská, M., Okamžité zrušení pracovního poměru, Právní rádce č.6/1995
 • Chládková, A., Bukovjan, P., Personalistika, Praha, Wolters Kluwer, 2012
 • Bartík, V., Janečková, E., Možnost využití záznamu z kamerového systému jako důkaz při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, Práce a mzda 2014, č.4
 • Havlík, A., Pracovněprávní nástroje korigování jednání zaměstnance při porušování povinností a při neuspokojivých pracovních výsledcích, - praktická zkušenost a návrh metodického postupu, Práce a mzda, 2014, č.4

Doporučená judikatura:

 • NS 21 Cdo 1228/99
 • NS 21 Cdo 498/2000
 • NS 21 Cdo 379/2000
 • NS 21 Cdo 678/2001
 • ÚS, IV. ÚS 367/03
 • NS 21 Cdo 59/2005
 • NS 21 Cdo 525/2005
 • NS 21 Cdo 894/2005
 • NS 21 Cdo 633/2006
 • NS 21 Cdo 1307/2006
 • NS 21 Cdo 2542/2007
 • NS 21 Cdo 4387/2007
 • NS 21 Cdo 266/2009

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Jméno zaměstnance ....................
Datum narození ....................
Bydliště zaměstnance .................

Okamžité zrušení pracovního poměru

Rušíme s Vámi okamžitě pracovní poměr podle § 55 odst.1 písm. b) zákoníku práce z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, kterého jste se dopustil dne ....... (Chování zaměstnance musí být konkrétně a jednoznačně vymezeno, např.: V uvedený den jste se dostavil na své pracoviště s hodinovým zpožděním a v podnapilém stavu. Poté, co Vás Váš nadřízený pan ............... odmítl nechat v tomto stavu konat práci, napadl jste ho hrubě nejprve slovně a pak i fyzicky tak, že musel vyhledat lékařské ošetření.).

Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru je dán skutečností, že jste byl dne ............. přistižen při krádeži peněženky, patřící Vaší spoluzaměstnankyni paní ...................... . Další podrobnosti případu jsou uvedeny v zápisu ze dne .............).

S odborovou organizací jsme okamžité zrušení pracovního poměru projednali dne .................... .Váš pracovní poměr končí dnem, kdy Vám bude tento přípis doručen. Vaší povinností je dostavit se do personálního oddělení k vyřízení potřebných záležitostí souvisejících s rozvázáním pracovního poměru.

V ................ dne ..............

 

....................................................
Razítko zaměstnavatele, podpis

 

ALTERNATIVA VZORU

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Jméno zaměstnance ....................
Datum narození ....................
Bydliště zaměstnance .................

Okamžité zrušení pracovního poměru

Rušíme s Vámi okamžitě pracovní poměr podle § 55 odst.1 písm. a) zákoníku práce s ohledem na skutečnost, že jste byl rozsudkem …………………. (vymezení soudu) ze dne ………….., č.j.: ………………, který nabyl právní moci dne …………, odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok (alt. odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců).

S odborovou organizací jsme okamžité zrušení pracovního poměru projednali dne .................... .Váš pracovní poměr končí dnem, kdy Vám bude tento přípis doručen.

V ................ dne ..............

 

....................................................
Razítko zaměstnavatele, podpis