Hromadné propouštění v praxi

Vydáno: 19 minut čtení

Téma hromadného propouštění zaměstnanců nebylo v uplynulých deseti letech vzhledem k hospodářskému vývoji příliš aktuální, přestože s předvídanou blížící se recesí se v poslední době náznaky zájmu o příslušnou právní úpravu opět začínaly pomalu objevovat. Současná situace způsobená šířením koronaviru nicméně doslova ze dne na den zcela znemožnila nebo významně zkomplikovala podnikání značnému počtu subjektů. I navzdory opatřením na podporu ekonomiky a postupnému uvolňování restrikcí tak řada zaměstnavatelů, zejména v sektoru služeb, bude zřejmě nucena přistoupit k propouštění zaměstnanců ve větším rozsahu, při němž bude nezbytné zohlednit požadavky stanovené zejména § 62 a § 63 zákoníku práce.

Při rozvazování pracovních poměrů s větším počtem zaměstnanců z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tj. z důvodů obecně souvisejících s organizací práce u zaměstnavatele, je totiž zaměstnavatel nad rámec běžných zákonných požadavků dále vázán povinnostmi uvedenými v ustanoveních § 62 až 64 zákoníku práce, která obsahují zvláštní pravidla pro realizaci tzv. hromadného propouštění a představují implementaci směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. Zaměstnavatelé by navíc měli mít nyní na paměti, že na zaměstnance, kterým ke dni podání tzv. vyúčtování byla dána výpověď z organizačních důvodů (či jejichž pracovní poměr byl k tomuto dni ukončen), není zaměstnavateli poskytován příspěvek z Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“, a to bez ohledu na to, zda se jedná o hromadné propouštění či nikoliv1).

Kdy se jedná o hromadné propouštění

Pro vyhodnocení, zda bude propouštění u zaměstnavatele podléhat režimu hromadného propouštění, je rozhodné období 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Pokud během takového období skončí na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce stanovený počet pracovních poměrů (který je odvislý od celkového počtu zaměstnanců u zaměstnavatele), bude se jednat o hromadné propouštění. Zaměstnanci pracující pro zaměstnavatele na základě některé z dohod o výkonu práce mimo pracovní poměr (tj. DPP nebo DPČ) pro účely hromadného propouštění zohledňováni nejsou.

Rozhodující je přitom celkový počet zaměstnanců ke dni před dáním výpovědi prvnímu propouštěnému zaměstnanci, neboť povinnosti související s hromadným propouštěním zaměstnavatel musí začít plnit ještě předtím, než k předávání výpovědí přistoupí. Stejně tak určení, kolik pracovních poměrů v rozhodném období skončí, bude založeno pouze na kvalifikovaném odhadu zaměstnavatele. Při hodnocení, zda jsou splněny předpoklady hromadného propouštění, nemůže

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Hromadné propouštění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související judikáty

Irmtraud Junk proti Wolfgangu Kühnelovi - řízení o předběžné otázce

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Ukončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou