Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Ve zdravotním pojištění se do vyměřovacího základu zaměstnance zahrnují příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), za předpokladu, že jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu tohoto zákonného ustanovení. Mimo příjmů této povahy však zákonná úprava uvádí další plnění, která zaměstnavatel do vyměřovacího základu zaměstnance naopak nezahrne.

V praxi se jedná například o příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené podle § 3 odst. 4, § 4, § 4a, a zejména pak podle § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 ZDP, a dále o příjmy jako výjimky vyjmenované v § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci některé z plnění uvedených v citovaných ustanoveních, pojistné na zdravotní pojištění se neodvádí. Například se může jednat o náhradu škody podle zákoníku práce nebo právních předpisů upravujících služební poměry ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 592/1992 Sb. nebo o hodnotu nepeněžního bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč ročně u zaměstnance podle podmínek stanovených v § 6 odst. 9 písm. g) ZDP.

Pojistné se rovněž neodvádí ani tehdy, pokud se osoba nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance dle ustanovení § 5 písm. a) bodů 1 až 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnání nevzniká a pojistné se tudíž neplatí například u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v situaci, kdy příjem na dohodu o pracovní činnosti nedosáhne 3 000 Kč nebo na doho

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Pracovní volno

Související články

Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
62/1983 Sb. o věrnostním přídavku horníků
189/2006 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související judikáty

Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Konkurenční doložka
Neomluvená absence a krácení dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Zdravotní pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené