Základní informace

Uplynutím sjednané doby pracovní poměr skončí ze zákona a není proto třeba žádného dalšího právního jednání ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance. Skončení pracovního poměru nebrání ani skutečnost, že den skončení pracovního poměru spadá do ochranné doby, v níž je zakázáno dát zaměstnanci výpověď (např. v době dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a čerpání mateřské či rodičovské dovolené).

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou přímým časovým údajem (datem) zaniká dnem uvedeným v pracovní smlouvě, příp. jejím dodatku.

Pokud byl pracovní poměr na dobu určitou sjednán uvedením časového období podle dní, týdnů, měsíců nebo let, připadne skončení pracovního poměru na poslední den této doby, a to bez ohledu na to, zda tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek (např. pracovní poměr byl sjednán na dobu 6 měsíců s nástupem do práce od 1.2. – pracovní poměr skončí uplynutím doby 31.7.; pracovní poměr byl sjednán na dobu 3 měsíců s nástupem do práce od 15.2. – pracovní poměr skončí uplynutím doby 14.5.).

V případě, že doba trvání pracovního poměru byla určena dobou skončení určitých prací, zaměstnavatel je povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla nejméně 3 dny předem. Dodržení této povinnosti ovšem není předpokladem pro platné skončení pracovního poměru uplynutím doby; i kdyby zaměstnavatel neupozornil zaměstnance předem na skončení prací, uplynutím doby pracovní poměr skončí, ledaže by předchozí upozornění zaměstnance bylo sjednáno jako podmínka zániku pracovního poměru. V případě, že zaměstnanci v důsledku včasného neupozornění na skončení prací vznikne škoda, je zaměstnavatel povinen tuto škodu nahradit.

Pokud byla doba trvání pracovního poměru sjednána alternativně (např. do návratu jiné zaměstnankyně z rodičovské dovolené, nejdéle však do dvou let věku jejího dítěte), pracovní poměr skončí na základě té události, která nastala nejdříve.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Doba trvání pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Skončení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Odstoupení od konkurenční doložky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné

Související otázky a odpovědi

Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou
Evidence pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Odstupné
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce/odstupné
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Smlouva na dobu určitou - nástup na mateřskou dovolenou
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost