Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání

Vydáno: 19 minut čtení

Vysílání agenturních zaměstnanců na pracovní cestu představuje téma, kterému byla a je odbornou veřejností věnována značná pozornost. Jde o problematiku stále aktuální, neboť v kontextu vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb se jí dílčím způsobem dotýká také zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, který nabyl dělenou účinnost dne 30. 7. 2020.

Realizace agenturního zaměstnávání

Podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se agenturním zaměstnáváním rozumí zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“). Jeho podstatou tedy je „pronájem pracovní síly“ jinému zaměstnavatelskému subjektu, což je doprovázeno značnou flexibilitou pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Flexibilita představuje samotnou podstatu realizace agenturního zaměstnávání. V souvislosti s tímto článkem se tedy budeme věnovat flexibilitě místa výkonu práce zaměstnance, resp. pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad.

Agenturní zaměstnávání spočívá podle § 307a zákoníku práce v dočasném přidělování zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele, a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. Vzhledem k § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je místo výkonu práce povinně ujednané v písemné pracovní smlouvě, avšak u dohody o pracovní činnosti to tak není. Pro úplnost dodejme, že dle § 34a zákoníku práce není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště ta obec, ve které začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce nejčastěji, a zároveň platí, že pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.

Kromě uzavření pracovněprávního vztahu, který je zřejmě základem pro další realizaci agenturního zaměstnávání1), je tento institut naplněn dalším právním jednáním, a

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Kauce agentur práce
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Zahraniční pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Zahraniční pracovní cesty
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady u agentury práce
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Čas strávený na cestě u DPP
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Zahraniční agentura práce
Náklady na stravování při pracovní cestě
Agenturní zaměstnanci
Použití soukromého auta na služební cestu
Agenturní zaměstnanci
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)

Související judikáty

Daň z příjmů: náhrady cestovních výdajů; pracovní cesta; agenturní zaměstnávání