Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání

Vydáno: 19 minut čtení

Vysílání agenturních zaměstnanců na pracovní cestu představuje téma, kterému byla a je odbornou veřejností věnována značná pozornost. Jde o problematiku stále aktuální, neboť v kontextu vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb se jí dílčím způsobem dotýká také zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, který nabyl dělenou účinnost dne 30. 7. 2020.

Realizace agenturního zaměstnávání

Podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se agenturním zaměstnáváním rozumí zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“). Jeho podstatou tedy je „pronájem pracovní síly“ jinému zaměstnavatelskému subjektu, což je doprovázeno značnou flexibilitou pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Flexibilita představuje samotnou podstatu realizace agenturního zaměstnávání. V souvislosti s tímto článkem se tedy budeme věnovat flexibilitě místa výkonu práce zaměstnance, resp. pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad.

Agenturní zaměstnávání spočívá podle § 307a zákoníku práce v dočasném přidělování zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele, a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. Vzhledem k § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je místo výkonu práce povinně ujednané v písemné pracovní smlouvě, avšak u dohody o pracovní činnosti to tak není. Pro úplnost dodejme, že dle § 34a zákoníku práce není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště ta obec, ve které začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce nejčastěji, a zároveň platí, že pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.

Kromě uzavření pracovněprávního vztahu, který je zřejmě základem pro další realizaci agenturního zaměstnávání1), je tento institut naplněn dalším právním jednáním, a

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek

Související články

Kauce agentur práce
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Zahraniční pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Úpadek personální agentury v praxi
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Přerušení pracovní cesty

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)

Související judikáty

Daň z příjmů: náhrady cestovních výdajů; pracovní cesta; agenturní zaměstnávání

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady u agentury práce
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Zahraniční agentura práce
Náklady na stravování při pracovní cestě
Kurz vyúčtování pracovní cesty
Stanovení podmínek pracovní cesty
Občerstvení na pracovní cestě
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě