Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)

Vydáno: 14 minut čtení

Agenturní zaměstnávání je institutem upraveným nejenom zákonem o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“), tedy normou práva veřejného, ale také zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“), tedy normou práva soukromého. Máme-li v úmyslu se věnovat agenturnímu zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele), bude zapotřebí se zaměřit nejenom na obě citované právní normy, ale také na související právní předpisy.

Zúčastněné subjekty

Subjekty zúčastněnými na agenturním zaměstnávání jsou agentura práce, zaměstnanec agentury práce a zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec agentury práce k výkonu práce dočasně přidělován (tzv. uživatel).

Agenturou práce je třeba rozumět právnickou nebo fyzickou osobu, které bylo generálním ředitelstvím Úřadu práce uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání. Toto povolení se vydává k žádosti dané právnické nebo fyzické osoby; náležitosti žádosti, jakož i okruh jejích příloh stanoví § 61 zákona o zaměstnanosti. Žadatel o povolení musí rovněž splnit celou řadu podmínek uvedených v ust. § 60 zákona o zaměstnanosti, u fyzické osoby se jedná mj. o věk 18 let, plnou svéprávnost, bezúhonnost, odbornou způsobilost, bydliště na území České republiky. U žadatele-právnické osoby se rovněž vyžaduje bezúhonnost a dále obsazení funkce odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání.

Aby zaměstnanec mohl být agenturou práce přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, musí s ní mít uzavřen pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Agenturní zaměstnávání se tak nemůže uplatnit v případě, je-li mezi agenturou práce a zaměstnancem uzavřena dohoda o provedení práce (srov. právní úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jak je obsažena v ust. § 75 a násl. zákoníku práce)

Související dokumenty

Související články

Agenturní zaměstnávání po novele
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Úpadek personální agentury v praxi
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Kauce agentur práce
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 22. část

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením