Zastřené zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 15 minut čtení

Definice zastřeného zprostředkování zaměstnání byla legislativně ukotvena prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti teprve s účinností od 29. 7. 2017. Tento institut nebyl součástí vládního návrhu předmětné novely, ale byl do ní inkorporován následně prostřednictvím poslanecké iniciativy. Přes svoje relativní mládí se však poměrně rychle stal využívaným prostředkem postihu ze strany orgánů inspekce práce. Smyslem článku pak je v souvislostech upozornit na vybrané aspekty dané problematiky, včetně otázek aplikační praxe.

Definice použitá v zákoně o zaměstnanosti

Podle § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti se zastřeným zprostředkováním zaměstnání rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

Pokud se týká subjektu, který se může zastřeného zprostředkování zaměstnání dopustit, pak ho zákonodárce speciálně neoznačil, resp. označil ho jako právnickou nebo fyzickou osobu, v podstatě jakýkoliv subjekt, agenturu práce1) nevyjímaje. Z nyní účinné legislativní definice tohoto institutu a z formulace navazujícího přestupku však podle názoru autorů jednoznačně vyplývá, že se musí jednat o aktivní právní jednání. Právnické nebo fyzické osoby, které by byly v postavení příjemce zastřeného zprostředkování zaměstnání, by se příslušného přestupku nedopustily, což dále vyplývá ze znění § 139 odst. 1 písm. i), resp. § 140 odst. 1 písm. g) zákona o zaměstnanosti.

Pronájem pracovní síly

Zákon o zaměstnanosti však blíže nespecifikuje, co se pro jeho účely rozumí pronájmem pracovní síly. Můžeme se setkat s názory, že „při použití výkladového postupu dle analogie iuris lze dovodit, že pojmovým znakem smlouvy o pronájmu pracovní síly je její úplatnost, kdy je za účelem dosažení zisku sjednána úplata za pronájem pracovní síly. V souvislosti s termínem pronájem pracovní síly je možno upozornit na související úpravu obsaženou v § 6 odst. 2 zákona o daních

Související dokumenty

Související články

Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Úpadek personální agentury v praxi
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání po novele
Úpadek personální agentury v praxi

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
325/1999 Sb. o azylu

Související judikáty

Zaměstnanost

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Švarc systém
Volný vstup na trh práce - cizinec
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně