Zastřené zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 15 minut čtení

Definice zastřeného zprostředkování zaměstnání byla legislativně ukotvena prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti teprve s účinností od 29. 7. 2017. Tento institut nebyl součástí vládního návrhu předmětné novely, ale byl do ní inkorporován následně prostřednictvím poslanecké iniciativy. Přes svoje relativní mládí se však poměrně rychle stal využívaným prostředkem postihu ze strany orgánů inspekce práce. Smyslem článku pak je v souvislostech upozornit na vybrané aspekty dané problematiky, včetně otázek aplikační praxe.

Definice použitá v zákoně o zaměstnanosti

Podle § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti se zastřeným zprostředkováním zaměstnání rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

Pokud se týká subjektu, který se může zastřeného zprostředkování zaměstnání dopustit, pak ho zákonodárce speciálně neoznačil, resp. označil ho jako právnickou nebo fyzickou osobu, v podstatě jakýkoliv subjekt, agenturu práce1) nevyjímaje. Z nyní účinné legislativní definice tohoto institutu a z formulace navazujícího přestupku však podle názoru autorů jednoznačně vyplývá, že se musí jednat o aktivní právní jednání. Právnické nebo fyzické osoby, které by byly v postavení příjemce zastřeného zprostředkování zaměstnání, by se příslušného přestupku nedopustily, což dále vyplývá ze znění § 139 odst. 1 písm. i), resp. § 140 odst. 1 písm. g) zákona o zaměstnanosti.

Pronájem pracovní síly

Zákon o zaměstnanosti však blíže nespecifikuje, co se pro jeho účely rozumí pronájmem pracovní síly. Můžeme se setkat s názory, že „při použití výkladového postupu dle analogie iuris lze dovodit, že pojmovým znakem smlouvy o pronájmu pracovní síly je její úplatnost, kdy je za účelem dosažení zisku sjednána úplata za pronájem pracovní síly. V souvislosti s termínem pronájem pracovní síly je možno upozornit na související úpravu obsaženou v § 6 odst. 2 zákona o daních

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Úpadek personální agentury v praxi
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Agentura práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Náklady na agenturní zaměstnance
Švarc systém
Volný vstup na trh práce - cizinec
Cestovní náhrady u agentury práce
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Roční zúčtování

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
325/1999 Sb. o azylu

Související judikáty

Zaměstnanost