Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 17 minut čtení

Agentury práce mohou provádět svou zprostředkovatelskou činnost, pouze pokud mají příslušné povolení ke zprostředkování zaměstnání. Smyslem následujícího článku je popsat způsoby zániku tohoto povolení. Lze je rozdělit na dvě skupiny, buď toto povolení zaniká automaticky (ze zákona), nebo na základě správního rozhodnutí, kdy tuto skupinu je možné dále dělit také na dvě podskupiny, jak bude rozvedeno dále. Důsledkem zániku povolení ke zprostředkování je výmaz agentury práce z příslušné evidence úřadu práce. Pokud subjekt i nadále pokračuje ve zprostředkování zaměstnání, dopouští se přestupku.

Způsoby zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání

Podle § 63 odst. 1 zákona o zaměstnanosti zaniká povolení ke zprostředkování zaměstnání následujícími způsoby:

  • smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  • výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
  • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
  • rozhodnutím generálního ředitelství úřadu práce o odejmutí povolení.

Zánik povolení v důsledku smrti fyzické osoby

Vzhledem ke skutečnosti, že povolení ke zprostředkování zaměstnání se výlučně pojí s osobou, která je nositelem tohoto povolení, zaniká příslušné povolení současně se zánikem dotčené osoby. Pokud je agenturou práce fyzická osoba, zaniká příslušné povolení smrtí této osoby, neboť povolení je striktně vázáno na tuto osobu. Stejné účinky má i prohlášení fyzické osoby za mrtvou. Podle § 71 odst. 2 občanského zákoníku se totiž na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, hledí, jako by zemřel.

Jiná je situace v důsledku úmrtí odpovědného zástupce agentury práce, která je právnickou osobou. V takovém případě nenastává ihned zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání, avšak agentura práce je povinna ve smyslu § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti ustavit nového odpovědného zástupce. O ustanovení nového odpovědného zástupce je agentura práce povinna informovat generální ředitelství Úřadu práce České republiky (dále jen „úřad práce“), které bezodkladně zahájí ex officio nové správní řízení podle § 101 a násl. správního řádu. Úřad práce postupuje v novém řízení mimo jiné ve smyslu § 102 odst. 8 správního řádu. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto případě dochází ke změně osoby odpovědného zástupce, resp. k ustanovení nového, je úřad práce povinen postupovat podle § 60a zákona o zaměstnanosti a vyžádat od Ministerstva vnitra závazné stanovisko. Zároveň je správní řízení po

Související dokumenty

Související články

Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úpadek personální agentury v praxi
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Agenturní zaměstnávání po novele
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Kauce agentur práce

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agentura práce
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Formulář A1
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Volný vstup na trh práce - cizinec
Změna občanství během pracovního poměru
Ukrajinští zaměstnanci – problematika evidence jednotného čísla na OSSZ
Zaměstnávání cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance