Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců

Vydáno: 23 minut čtení

Problematika odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců je a priori nedílnou součástí institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu (nebo nemoci z povolání) upravenou v ustanovení § 269 a následujících zákoníku práce (dále jen „ZP“).

Obecně k institutu odškodňování pracovních úrazů

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu (nebo nemoci z povolání) je jedním z odpovědnostních druhů existujících v rámci širšího institutu pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, resp. újmu způsobenou zaměstnanci.

K naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele za majetkovou újmu, resp. škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem (nebo nemocí z povolání) musí být splněny kumulativně následující předpoklady:

  • existence škodní události na straně zaměstnance, resp. utrpění pracovního úrazu (nebo zjištění nemoci z povolání);
  • vznik škody nebo nemajetkové újmy na straně zaměstnance (popř. na straně pozůstalých); a
  • příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nebo nemocí z povolání) a vznikem škody nebo nemajetkové újmy na straně zaměstnance.

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jakož i pro plnění pracovních úkolů (blíže viz ustanovení § 271k ZP).

Pracovním úrazem (nebo nemocí z povolání) poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu škody (materiální újmy), tj. náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (nebo při uznání invalidity), náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhradu věcné škody, jakož i nárok na náhradu nemateriální újmy, resp. náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění.1)

V případě úmrtí zaměstnance v důsledku škodní události náleží ve prospěch pozůstalých, resp. určených osob nárok na náhradu škody, resp. náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, náhradu věcné škody a rovněž nárok na náhradu nemateriální újmy v podobě jednorázového odškodnění pozůstalých (blíže viz ustanovení § 271g až 271j ZP).

Zaměstnavatel se však může – zcela nebo alespoň zčásti – zprostit odpovědnosti za pracovní úraz (nebo nemoc z povolání), resp. povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu v zákonem stanovených případech (ustanovení § 270 až 271 ZP).

V zájmu ochrany zaměstnanců pro případ újmy jim způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, resp. zabezpečení výplaty náhrad, a to především ve vztahu k možným problémům vyplývajícím z nízké úrovně solventnosti odpovědného zaměstnavatele či jeho platební morálky, bylo zavedeno obligatorní zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance pro případ své odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů
Agenturní zaměstnávání po novele
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Automobil v pracovněprávních vztazích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Řešení úrazů vzniklých při home office

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz - externí pracovník
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Úklidové služby
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Aktualizace směrnic BOZP
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Související judikáty

Právní režim nároku zaměstnance na náhradu škody způsobené pracovním úrazem
Jednorázové odškodnění pozůstalých v případě usmrcení v důsledku plnění pracovních úkolů