Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU

Vydáno: 14 minut čtení

Jedním ze základních znaků agenturního zaměstnávání je podle evropské směrnice o agenturním zaměstnávání (dále jen „Směrnice“) jeho dočasnost a přechodnost. Ostatně totéž vyplývá již ze samotného českého pojmu dočasného přidělování agenturních zaměstnanců. K tomu, jak má být tato přechodnost a dočasnost zajištěna, se ve svém rozsudku ze dne 17. března 2022 ve věci C-232/20 vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“).

Právní rámec

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání, čl. 1 odst. 1: „Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce a kteří jsou přiděleni uživatelům, aby pod jejich dohledem a vedením po přechodnou dobu pracovali.“

Dvě roviny přechodnosti

SDEU řešil případ německého zaměstnance agentury práce, který byl od 1. září 2014 do 31. května 2019 (s výjimkou období rodičovské dovolené, která trvala 2 měsíce) přidělen k uživateli, u kterého pracoval v dílně pro montáž motorů. U vnitrostátních soudů se domáhal určení, že mezi ním a uživatelem vznikl pracovněprávní vztah. Argumentoval tím, že přidělení agenturního zaměstnance k uživateli má být přechodné. V tomto případě se pak podle zaměstnance o přechodné přidělení kvůli jeho značné délce nemůže jednat.

Podle německého práva totiž není přípustné dočasné přidělení, které by přesáhlo 18 po sobě jdoucích měsíců. Tato doba může být prodloužena kolektivní smlouvou, což se v daném případě stalo, a doba byla prodloužena na 36 měsíců po sobě jdoucích. Pokud by agenturní zaměstnanec byl dočasně přidělen po dobu přesahující uvedený limit, vzniká fikce pracovněprávního vztahu přímo k uživateli namísto dočasného přidělení agenturou práce. Podstatné pro spor bylo zároveň to, že tato „sankce“ byla do německého práva vložena s účinností až od 1. dubna 2017, přičemž přechodná ustanovení vyloučila započítání doby dočasného přidělení, která účinnosti novely předcházela.

Německý soud předložil SDEU několik předběžných otázek. Jejich podstatou byl zej

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Jak to tedy je s povinností uchazeče o zaměstnání dostavit se na stanovený termín na úřad práce?
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Úpadek personální agentury v praxi
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Agenturní zaměstnávání po novele
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Kauce agentur práce
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Agenturní zaměstnanci
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu