Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků

Vydáno: 16 minut čtení

Agentury práce tvoří v dnešní době významný a specifický subjekt pracovněprávních vtahů. Agenturní zaměstnávání je uživateli využíváno především k zajištění pracovníků pro obtížně obsaditelné profese či k pokrytí vyšší potřeby zaměstnanců během sezóny nebo při nárůstu zakázek. Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání i pro cizince.

Zprostředkování zaměstnání agenturou práce

Zprostředkovat zaměstnání mohou krajské pobočky Úřadu práce nebo agentury práce. Agentury práce mohou provádět činnost spojenou se zprostředkováním zaměstnání jen na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává generální ředitelství Úřadu práce. Povolení se vydává ve správním řízení na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. Novelou zákona o zaměstnanosti (zákon č. 206/2017 Sb.) došlo ke změně ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, které zavádí udělování jednotného povolení ke zprostředkování zaměstnání, tj. slučuje oprávnění ke zprostředkování zaměstnání občanům České republiky, Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru a cizincům na území České republiky a do zahraničí v jedno povolení.

Platba za služby agentury práce

Agentury práce mají možnost požadovat za plnění svých služeb úhradu pouze od subjektů, které hledají pracovní sílu (od "zaměstnavatelů" - uživatelů služby). Úhrada nemůže být nikdy požadována od fyzické osoby (zaměstnance), které je zaměstnání zprostředkováváno. Agentury práce nemohou požadovat jakékoliv náhrady od osob, kterým zprostředkovávají zaměstnání, a to ani do budoucna, na základě jejich výdělku u dočasného zaměstnavatele. Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování zaměstnání za úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci. Za nedodržení této zásady lze agenturu práce postihnout, a to pokutou až do výše 2 mil. Kč na základě ust. § 140 zákona o zaměstnanosti nebo odejmutím povolení ke zprostředkování zaměstnání dle ust. § 63 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Závislá činnost a SZDZ
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dočasné přidělení zaměstnance
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Agenturní zaměstnávání po novele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Úpadek personální agentury v praxi
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Zaměstnání cizince na DPP
Agenturní zaměstnanci
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Zaměstnání cizince v ČR
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Roční zúčtování
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
206/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat