Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků

Vydáno: 16 minut čtení

Agentury práce tvoří v dnešní době významný a specifický subjekt pracovněprávních vtahů. Agenturní zaměstnávání je uživateli využíváno především k zajištění pracovníků pro obtížně obsaditelné profese či k pokrytí vyšší potřeby zaměstnanců během sezóny nebo při nárůstu zakázek. Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání i pro cizince.

Zprostředkování zaměstnání agenturou práce

Zprostředkovat zaměstnání mohou krajské pobočky Úřadu práce nebo agentury práce. Agentury práce mohou provádět činnost spojenou se zprostředkováním zaměstnání jen na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává generální ředitelství Úřadu práce. Povolení se vydává ve správním řízení na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. Novelou zákona o zaměstnanosti (zákon č. 206/2017 Sb.) došlo ke změně ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, které zavádí udělování jednotného povolení ke zprostředkování zaměstnání, tj. slučuje oprávnění ke zprostředkování zaměstnání občanům České republiky, Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru a cizincům na území České republiky a do zahraničí v jedno povolení.

Platba za služby agentury práce

Agentury práce mají možnost požadovat za plnění svých služeb úhradu pouze od subjektů, které hledají pracovní sílu (od "zaměstnavatelů" - uživatelů služby). Úhrada nemůže být nikdy požadována od fyzické osoby (zaměstnance), které je zaměstnání zprostředkováváno. Agentury práce nemohou požadovat jakékoliv náhrady od osob, kterým zprostředkovávají zaměstnání, a to ani do budoucna, na základě jejich výdělku u dočasného zaměstnavatele. Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování zaměstnání za úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci. Za nedodržení této zásady lze agenturu práce postihnout, a to pokutou až do výše 2 mil. Kč na základě ust. § 140 zákona o zaměstnanosti nebo odejmutím povolení ke zprostředkování zaměstnání dle ust. § 63 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Závislá činnost a SZDZ
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dočasné přidělení zaměstnance
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Agenturní zaměstnávání po novele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Úpadek personální agentury v praxi
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
206/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Cizinci a odvody
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Roční zúčtování
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Přihlášení na zdravotní pojišťovnu
Náklady související s přijetím zahraničního zaměstnance
Obchodní zástupci na Slovensku
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců