Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

V případě pracovní cesty nebo cesty mimo pravidelné pracoviště zaměstnance mohou nastat různé situace ve vztahu k pracovní době. Jednou z nich je případ, kdy zaměstnanec má sice rozvrženu pracovní dobu, ovšem práci (typicky z důvodu cestování) nevykonává.

Základní informace

Doba strávená zaměstnancem na pracovní cestě (nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště) jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do rozvržené pracovní doby zaměstnance, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Pokud je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou či platem, jedná se o netypickou situaci, kdy zaměstnanci za takovouto neodpracovanou pracovní dobu přísluší mzda či plat (a nikoli náhrada mzdy či platu, jak je u překážek v práci obvyklé), respektive se zaměstnanci mzda či plat nekrátí.

Pokud zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, tj. zejména pokud je odměňován úkolovou mzdou, pak má za dobu takovéto překážky v práci na straně zaměstnavatele právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance.

Za dobu strávenou na pracovní cestě v pracovní době výkonem práce přísluší zaměstnanci běžná mzda či plat. Za dobu výkonu práce mimo rozvrženou pracovní dobu pak navíc příplatek či náhradní volno za práci přesčas. Pokud zaměstnanec čas mimo rozvrženou pracovní dobu tráví na cestě (a nikoli výkonem práce), nenáleží mu za takovéto časové úseky mzda, plat ani jejich náhrada; má právo pouze na cestovní náhrady.

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v době strávené na pracovní cestě, která spadá do směny, jinak než prací, se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Příklad:

Zaměstnavatel v cestovním příkazu určí, že zaměstnanec má na pracovní cestu vyjet v 7.30, na místo dorazí v 9.30. Práci koná od 9.30 do 16.00, zpět na místo pravidelného pracoviště dorazí v 18.00. Pracovní dobu má rozvrženu od 8.30 do 17.00, pobírá měsíční mzdu. Zaměstnanci přísluší cestovní náhrady za dobu od 7.30 do 18.00. Doba od 8.30 do 9.30 a od 16.00 do 17.00, tedy pracovní doba, ve které zaměstnanec nevykonával práci, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, za kterou se zaměstnanci měsíční mzda nekrátí. Za dobu od 9.30 do 16.00 náleží zaměstnanci běžná mzda.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční pracovní cesty
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Překážky v práci
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Přerušení pracovní cesty
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Práce přesčas ve státní svátek
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Nařízení neplaceného volna
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Provoz/směnnost dle německých svátků
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Čas strávený na cestě u DPP
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd