Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání

Vydáno: 23 minut čtení

Zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou nebo zaměstnanci dočasně přiděleni agenturou práce k výkonu práce u uživatele jsou podle evropských statistik více ohroženi rizikem vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Agenturní zaměstnávání se rovněž hojně využívá i v České republice.

1. Úvod

Vlivem dynamických změn na trhu práce došlo v posledních letech v Evropské unii ke zvýšení zájmu o nové formy zaměstnávání. Důsledkem těchto změn je zvýšení využívání takových forem zaměstnávání, jako je práce na dobu určitou a dočasné přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (agenturní zaměstnávání).

Na jedné straně tato forma zaměstnávání přináší pro zaměstnavatele flexibilní pracovní sílu, na druhé straně ovšem i sebou přináší značná rizika z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví u této skupiny zaměstnanců.

2. Ohrožené skupiny zaměstnanců a jejich rizika

Hlavním dokumentem, který v současnosti určuje směr, kterým se Evropská unie ubírá, je Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst a podporující sociální začleňování. Strategie je založena na třech hlavních prioritách.

Jedná se o:

  • inteligentní růst (ekonomika, která je založena na znalostech a inovacích),
  • udržitelný růst (konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomika),
  • růst podporující začlenění (ekonomika, která bude mít vysokou zaměstnanost a hospodářskou, územní a sociální soudržnost).

Ve strategii se dále hovoří o tom, že na úrovni EU bude Komise pracovat, a to v souladu se zásadou inteligentní regulace, na přizpůsobení legislativního rámce měnícím se formám práce (např. pracovní doba, vysílání pracovníků) a novým zdravotním a bezpečnostním rizikům na pracovišti.

Strategie klade vysoký důraz na zvyšování znalostí pracovní síly, čímž současně zvyšuje i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovištích, jelikož s rostoucím povědomím zaměstnanců je nižší pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Význam zvyšování znalostí, například prostřednictvím školení a výcviku, stoupá zvláště u ohrožených skupin zaměstnanců.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je především zapotřebí provádět hodnocení rizik a přijímat taková opatření, která zohledňují právě tato rizika u nejvíce ohrožených skupin zaměstnanců, jako jsou například ženy, starší a mladší zaměstnanci, osoby se zdravotním postižením, migrující pracovníci, zaměstnanci s nízkou kvalifikací a zvláště „dočasní zaměstnanci“.

U těchto skupin zaměstnanců nesmíme opominout i případná zdravotní rizika, u nichž vzhledem k často opožděným účinkům na zdraví zaměstnanců, jsou v praxi často zanedbávána. Právě u prací na dobu určitou a agenturního zaměstnávání, a to především z důvodu vysoké míry fluktuace zaměstnanců a omezené doby trvání zaměstnání, je toto zdravotní riziko poměrně vysoké.

Z provedené studie (Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Brussels 2011) vyplývá, že mezi tyto „ohrožené skupiny“ patří:

  • ženy (ženy jsou silně ohroženy muskuloskelet

Související dokumenty

Související články

Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 22. část

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Práce přesčas
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Okamžité zrušení pracovního poměru
Invalidní důchod I. stupně
Pes na pracovišti