Zastřené zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 14 minut čtení

Agentury práce mohou zprostředkovat zaměstnání za podmínek daných zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pokud fakticky dochází k agenturnímu zaměstnávání, avšak nejsou dodrženy zákonné podmínky pro agenturní zaměstnávání, může se jednat o tzv. zastřené zprostředkování zaměstnání. Zastřeného zprostředkování zaměstnání se dotýká rovněž novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 274/2021 Sb.) účinná ode dne 2. 8. 2021.

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání je specifický právní vztah mezi třemi účastníky, a to zaměstnancem agentury práce, agenturou práce a uživatelem (tj. zaměstnavatelem, k němuž je zaměstnanec agentury práce za účelem výkonu práce dočasně přidělen). Podstatou agenturního zaměstnávání je uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem dočasného přidělení této fyzické osoby k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli), který jí přiděluje práci a dohlíží na její provedení. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zákoníku práce.

Agenturní zaměstnávání je součástí pracovněprávních vztahů jako jedna z forem závislé práce. Dle ust. § 307a zákoníku práce se za závislou práci ve smyslu zákoníku práce považují také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.

Na rozdíl od většiny pracovněprávních vztahů, které jsou tvořeny dvěma účastníky, se u agenturního zaměstnávání setkáváme se třemi subjekty, kterými jsou:

  • zaměstnavatel zprostředkovávající výkon práce u jiného subjektu - agentura práce,
  • zaměstnanec (fyzická osoba) vykonávající závislou práci a
  • uživatel (fyzická nebo právnická osoba), pro kterého je práce vykonávána.

Související dokumenty

Související články

Zastřené zprostředkování zaměstnání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání po novele
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Úpadek personální agentury v praxi
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 1. část
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Kauce agentur práce
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
274/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související judikáty

Zaměstnanost

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Švarc systém
Volný vstup na trh práce - cizinec
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením