Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání

Vydáno: 19 minut čtení

Podstata agenturního zaměstnávání

Definici pojmu agenturní zaměstnávání práce obsahuje jak zákoník práce, tak zákon o zaměstnanosti. Zákoník práce ji vymezuje v souvislosti s definicí závislé práce, když nejprve stanoví, že za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Následně pak stanoví, že za závislou práci se považují také případy, kdy zaměstnavatel neboli agentura práce na základě povolení podle zvláštního právního předpisu dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele („uživatel“) a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

Zákon o zaměstnanosti pak stanoví, že zprostředkováním zaměstnání agenturou práce se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu. Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že agentury práce mohou za účelem zprostředkování zaměstnání k uživateli uzavírat se zaměstnanci pouze pracovní poměr nebo dohody o pracovní

Související dokumenty

Související články

Zastřené zprostředkování zaměstnání
Pracovní podmínky mladistvých
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Přestávky v práci
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců v České republice
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
Pracovní podmínky mladistvých
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Úpadek personální agentury v praxi
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Práce přesčas
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Okamžité zrušení pracovního poměru
Invalidní důchod I. stupně
Praktická výuka u těhotných studentek