Přerušení pracovní cesty

Vydáno: 17 minut čtení

Již od roku 2007 mohou zaměstnanci v průběhu pracovní cesty spojit pracovní povinnosti se svými soukromými zájmy. Je tomu tak z toho důvodu, že zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, připouští přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance před nástupem výkonu práce anebo po ukončení výkonu práce. Přerušení pracovní cesty může být realizováno pouze se svolením zaměstnavatele. V praxi je většinou postupováno tím způsobem, že zaměstnanec požádá o možnost přerušení pracovní cesty a zaměstnavatel tento požadavek buď akceptuje, nebo zamítne. Pokud zaměstnavatel žádosti zaměstnance nevyhoví, pracovní cesta nemůže být přerušena.

Stanovení podmínek souvisejících s přerušením pracovní cesty

Z ust. § 153 zákoníku práce vyplývá, že podmínky pracovní cesty určuje před jejím zahájením jednostranně zaměstnavatel (přitom je zaměstnavatel povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance). A právě v rámci stanovení podmínek pracovní cesty zaměstnanec vyjadřuje své požadavky, které s touto cestou souvisejí, např. může požádat o možnost přerušit pracovní cestu. Pokud zaměstnavatel žádosti vyhoví, měl by současně s určením podmínek konání vlastní pracovní cesty jasně vymezit také okolnosti, za kterých dojde k povolenému přerušení pracovní cesty. Jedná se zejména o přesné určení, na kterém místě a ve kterém okamžiku bude pracovní cesta přerušena a případně také za jakých podmínek bude v pracovní cestě opět pokračováno. Zaměstnavatel by měl určení souvisejících podmínek věnovat potřebnou pozornost a jednoznačně je stanovit (pokud možno písemně), neboť tyto podmínky mají vliv na výši cestovních náhrad, ale také na celou řadu dalších možných okolností, např. na případnou škodní událost. V této souvislosti je potřebné si připomenout, že k přerušení pracovní cesty může dojít pouze z důvodů na straně zaměstnance, nikoli na straně zaměstnavatele.

Jak jsem již uvedla v úvodu příspěvku, zákoník práce upravuje nárok zaměstnance na cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty, po kterém již nenásleduje výkon práce, a také při přerušení pracovní cesty před výkonem práce. To však neznamená, že by zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem nemohl pracovní cestu přerušit v jejím průběhu.

Cestovní náhrady ve vazbě na přerušení pracovní cesty

  • Zaměstnanci náleží po dobu pracovní cesty náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravného), a to ve výši stanovené zákoníkem práce a prováděcími právními předpisy (vyhláškami MF a MPSV). V souladu s ust. § 163 odst. 5 zákoníku práce zaměstnanci nepřísluší st

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady jednatelů
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Související otázky a odpovědi

Stanovení podmínek pracovní cesty
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Cestovné
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Pravidelné pracoviště u řidiče
Použití soukromého auta na služební cestu
Parkovné a cestovní příkaz
Teambuilding
Náklady na stravování při pracovní cestě
Kurz vyúčtování pracovní cesty
Jednatel na zahraniční cestě