Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti

Vydáno: 10 minut čtení

Leden 2019 přinese v pojistném na sociální zabezpečení mnohem více změn než roky předchozí, a to zejména v oblasti pojistného na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných. Nyní se však soustředíme na změny platné od ledna roku 2019 v číslech. S dalšími novinkami vás postupně podrobněji seznámíme v následujících článcích.

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019, které upravuje i výši průměrné mzdy, bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2018 Sb. Při konstrukci průměrné mzdy se v letošním roce vychází z údajů roku 2017. Průměrná mzda pro rok 2019 se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu stanoveného na základě statistických údajů (tj. nárůstu průměrných mezd za dané období).

Dne 11. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 236/2018 publikováno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 2019 činí částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 000 Kč.

Průměrná mzda pro rok 2019

Průměrná mzda pro účely sociálního zabezpečení, tak jak je stanovena v § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je jedním ze základních institutů v oblasti sociálního pojištění. Odvíjí se od ní např. redukční hranice pro výpočet důchodu, výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) nebo se používá pro stanovení rozhodné částky pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Tato průměrná mzda není shodná s průměrnou mzdou vyhlašovanou Českým statistickým úřadem (průměrná mzda dle metodiky ČSÚ je podíl mzdových prostředků, tj. hrubá mzda za měsíc vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd. připadající na jednoho zaměstnance za měsíc).

Výše směrodatných ukazatelů v sociálním pojištění pro rok 2019

 • Všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 byl stanoven na 30 156 Kč.
 • Přepočítací koeficient pro účely důchodového pojištění činí 1, 0843.
 • 30 156 x 1,0843 = výše průměrné mzdy, která v roce 2019 činí 32 699 Kč.
 • Maximální vyměřovací základ pro rok 2019 činí 1 569 552 Kč.

Sociální pojištění v roce 2019

Minimální vyměřovací základ pro rok 2019 pro placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými se odvíjí od průměrné mzdy pro účely sociálního zabezpečení stanovené pro rok 2019. Do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 platí OSVČ zálohy ve výši odpovídající roku 2018, po podání přehledu v roce 2019 pak OSVČ musí platit zálohy v nové výši v závislosti na výši vyměřovacího základu za rok 2018, minimálně však z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 8 175 Kč a u OSVČ vykonávající činnost vedlejší z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 3 270 Kč.

Minimální záloha pro OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 199 Kč z částky 2 189 Kč na 2 388 Kč. Minimální záloha pro OSVČ vykonávající samostatnou činnost vedlejší vzroste o 79 Kč. Záloha se zvedne z částky 876 Kč na částku 955 Kč.

Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nedosáhne částky 3 000 Kč, nebudou účastni nemocenského, a tím ani důchodového pojištění. Od 1. ledna 2019 došlo ke zvýšení průměrné mzdy alespoň na 30 000 Kč (přesně 32 699 Kč), a proto dochází k navýšení rozhodné částky zakládající účast na nemocenském pojištění z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Z tohoto důvodu se také od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ z částky 5 000 Kč na 6 000 Kč. Minimální pojistné na nemocenské pojištění bude činit 138 Kč.

Srovnání údajů v sociálním pojištění v letech 2018 a 2019

  2018 2019
Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč
Minimální roční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost pro pojistné na DP* 89 940 Kč 98 100 Kč
Minimální roční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pro pojistné na DP 35 976 Kč 39 240 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost pro zálohy na DP 7 495 Kč 8 175 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pro zálohy na DP 2 998 Kč 3 270 Kč
Minimální měsíční záloha u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na pojistné na DP 2 189 Kč 2 388 Kč
Minimální měsíční záloha u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na pojistné na DP 876 Kč 955 Kč
Rozhodná částka, která zakládá účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost 71 950 Kč 78 476 Kč
Minimální vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ 5 000 Kč 6 000 Kč
Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ 115 Kč 138 Kč
 Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 2 500 Kč 3 000 Kč
Minimální výše pojistného osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 2 099 Kč 2 289 Kč
*DP - důchodové pojištění

Redukční hranice v nemocenském pojištění v roce 2019

Dne 11. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 236/2018 publikováno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019.

Redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu, podle kterého se určí nemocenské dávky, jsou pro rok 2019 následující:

 • první redukční hranice činí 1 090 Kč (částka do 1 090Kč se započítává u nemocenského, u ošetřovného a u dlouhodobého ošetřovného 90 %, u peněžité pomoci vmateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a u dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, se započítává 100 %),
 • druhá redukční hranice činí 1 635 Kč (částka mezi 1 090 Kč a 1 635 Kč se započítává 60 %),
 • třetí redukční hranice činí 3 270 Kč (částka mezi 1 635 Kč a 3 270 Kč se započítává 30 %). K částkám nad 3 270 Kč se nepřihlíží.

Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. ledna 2019 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti.

Sazby u nemocenského

Sazby při výpočtu výše nemocenského závisí na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) činí sazba nemocenského 66 % denního vyměřovacího základu a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) činí sazba nemocenského 72 % denního vyměřovacího základu.

Kalkulačka pro výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2019 je k dispozici na internetové stránce https://www.mpsv.cz/cs/13622.

Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2019

Výše náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem se stanoví z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného pro pracovněprávní účely, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Průměrný hrubý hodinový výdělek se pro účely náhrady mzdy dále upraví jeho redukcí, a to obdobně, jako se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského za pomoci hodinových redukčních hranic odvozených z denních redukčních hranic pro nemocenské. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se proto vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic pro nemocenské pojištění:

 • první redukční hranice: 1 090 x 0,175 = 190,75 Kč
 • druhá redukční hranice: 1 635 x 0,175 = 286, 13 Kč
 • třetí redukční hranice: 3 270 x 0,175 = 572, 25 Kč

Dále se postupuje v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy v roce 2019 je k dispozici na internetové stránce https://www.mpsv.cz/cs/13626.

Upozornění na změnu splatnosti pojistného na sociální pojištění pro OSVČ

Dnem 1. 1. 2019 nabývají účinnosti změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které upravuje u OSVČ placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Změny se týkají především splatnosti záloh na pojistné na důchodové pojištění a splatnosti pojistného na nemocenské pojištění.

Stručný přehled změn:

 • od ledna 2019 je záloha na pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíc splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce (např. záloha za měsíc leden 2019 je splatná od 1. do 31. ledna 2019);
 • za prosinec 2018 není povinnost zaplatit zálohu na pojistné na důchodové pojištění, proto se platba zaplacená v lednu 2019 bude považovat za zálohu na pojistné na důchodové pojištění na leden 2019, OSVČ si ale může zálohu na pojistné na důchodové pojištění na měsíc prosinec 2018 zaplatit dobrovolně, a to v době od 20. do 31. prosince 2018;
 • od ledna 2019 je pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění za kalendářní měsíc rovněž splatné od 1. do posledního dne tohoto měsíce (například pojistné za březen je splatné od 1. do 31. března);
 • od ledna 2019 se také zvyšuje minimální měsíční základ pro výpočet pojistného na nemocenské pojištění z 5 000 Kč na 6 000 Kč, proto minimální pojistné na nemocenské pojištění za leden 2019 a následující měsíce činí 138 Kča nikoli jako dosud 115 Kč (placením pojistného nadále v dosavadní výši 115 Kč až 137 Kč by mohlo dojít k zániku nemocenského pojištění);
 • pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 se platí od 1. ledna do pondělí 21. ledna 2019;
 • pojistné na nemocenské pojištění za leden 2019 se platí také v lednu od 1. do 31. ledna;
 • v měsíci lednu 2019 by tedy mělo být pojistné na nemocenské pojištění zaplaceno dvěma platbami (minimální výše platby na nemocenské pojištění za prosinec 2018 musí činit aspoň 115 Kč a druhé platby za leden 2019 aspoň 138 Kč) nebo jednou platbou ve výši aspoň 253 Kč (115 Kč + 138 Kč), zaplacenou nejpozději do 21. ledna 2019.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Prostoj
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.
Odměna učni na praxi
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
ELDP za rok 2019
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Oprava mezd

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění