Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018

Vydáno: 5 minut čtení

Od 1. 1. 2018 dochází v oblasti mzdového účetnictví ke změnám parametrických údajů v souvislosti s nově stanovenou výší všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Pro rok 2018 jsou příslušné údaje uvedeny v nařízení vlády č. 343/2017 Sb.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

  • Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 28 250 Kč.
  • Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 1,0612.

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu se zjišťuje průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2018 a činí: 28 250 x 1,0612 = 29 978,90 Kč, zaokr. 29 979 Kč.

Redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při DPN

Od 1. ledna 2018 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti a karantény. (Pozn. red.: Více ke stanovení výše náhrady mzdy při DPN viz článek Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti)

Rok   2017 2018
Redukční hranice v nemocenském pojištění I. 942 Kč 1 000 Kč
II. 1 412 Kč 1 499 Kč
III. 2 824 Kč 2 998 Kč
Redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN I. 164,85 Kč 175,00 Kč
II. 247,10 Kč 262,33 Kč
III. 494,20 Kč 524,65 Kč

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění zůstává stále 2 500 Kč.

Minimální hodnoty u OSVČ v roce 2017 a 2018

Rok 2017 2018
Daňový základ u OSVČ vedlejší, který založí povinnou účast na důchodovém pojištění 67 757 Kč 71 949 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ: hlavní 7 058 Kč 7 495 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ: vedlejší 2 824 Kč 2 998 Kč
Minimální záloha OSVČ: hlavní 2 061 Kč 2 189 Kč
Minimální záloha OSVČ: vedlejší 825 Kč 876 Kč
Minimální pojistné na nemocenské pojištění 115 Kč 115 Kč

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení činí 48násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění.

Pro rok 2018 činí MVZ 29 979 x 48 = 1 438 992 Kč

Rok 2017 2018
Maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč 1 438 992 Kč

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální vyměřovací základ pro dobrovolné důchodové pojištění v r. 2018 činí 7 495 Kč. Minimální pojistné činí 7 495 x 28 % = 2 099 Kč.

Solidární zvýšení zálohy daně

Solidární zvýšení zálohy daně se uplatní, pokud zdanitelný příjem poplatníka překročí v kalendářním měsíci částku 119 916 Kč (4 x 29 979 = 119 916 Kč).

Zdravotní pojištění

Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní 29 979: 2 x 13,5 % = 2 023,58 Kč, zaokr. 2 024 Kč.

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění činí 12 200 Kč za kalendářní měsíc, minimální výše pojistného činí 12 200 x 13,5 % = 1 647 Kč.

Pojistné u osoby bez zdanitelných příjmů

Osoba bez zdanitelných příjmů platí od 1. 1. 2018 pojistné na zdravotní pojištění 1 647 Kč. Pojistné je splatné do 8. kalendářního dne měsíce následujícího.

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. se stanovil vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ od 1. 1. 2018 je ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc, výše pojistného činí 969 Kč.

O částku 7 177 Kč se snižuje dosažený měsíční vyměřovací základ u poživatelů invalidních důchodů, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který v příslušném kalendářním měsíci zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

Osvobození pravidelně poskytovaného důchodu do limitu

V souladu s § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se od daně osvobozuje pravidelně vyplácený důchod nebo penze nejvýše do 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů. Limit pro osvobození činí 36 x 12 200 = 439 200 Kč.

Nekolidující příjem u uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může se zaměstnavatelem uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a v rámci těchto pracovněprávních vztahů jeho měsíční příjem nesmí překročit polovinu minimální mzdy, tedy příjem může činit až 6 100 Kč hrubého.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené

Související předpisy

343/2017 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Práce přesčas ve státní svátek
Náhrada za svátek při neomluvené absenci
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Výpočet pravděpodobného výdělku
Konto pracovní doby a neplacené volno
Práce ve svátek
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Ošetření zaměstnance - dentální hygiena
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Pravděpodobný průměr - výpočet
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Náhradní volno a práce ve svátek
Zdanění náhrad při pracovním úrazu