Vlastní svatba

Svatba je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Zaměstnanec, který se žení (zaměstnankyně, která se vdává) má právo na pracovní volno v rozsahu 2 dnů, z toho 1 den je určen k samotné účasti na svatebním obřadu. Pokud obřad připadá na den pracovního klidu, zaměstnanec má nárok pouze na 1 den pracovního volna (tento den nemusí bezprostředně předcházet dnu obřadu).

Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci vždy pouze za 1 den, a to ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

Příklad č. 1:

Svatba se koná v sobotu. Nevěsta na tento den nemá naplánovanou směnu, je tedy dnem jejího nepřetržitého odpočinku v týdnu, a tudíž dnem pracovního klidu. Nevěsta má právo pouze na jeden den volna s poskytnutím náhrady mzdy, který si může čerpat například v pátek před obřadem, následující pondělí, ale i kterýkoli jiný den dle své volby.

Příklad č. 2:

Svatba se koná v sobotu. Ženich má na tento den plánovanou směnu. Má proto právo na volno v sobotu a další den volna dle své volby. Náhradu mzdy dostane za jeden z těchto dnů, druhý den bude neplacený.

Na pracovní volno k účasti na svatbě za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Tato pravidla platí pro občanský i církevní sňatek. Při uzavření registrovaného partnerství však nárok na pracovní volno ze zákona nevzniká, s výjimkou zaměstnanců ve služebním poměru, kteří mají nárok na jeden den volna, za který jim přísluší plat.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Překážka v práci na straně zaměstnance spočívající v pracovním volnu z důvodu vlastní svatby se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé ošetřovné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnance
Work-life balance
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech

Související otázky a odpovědi

Překážka v práci při hospitalizaci
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Rodičovská dovolená
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Doprovod družky k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Překážky v práci
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Překážka na straně zaměstnance
Neplacené volno po RD
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu