Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023

Vydáno: 16 minut čtení

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény, izolace) náleží zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“).

Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy

Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce (nebo z úhrnu těchto dohod u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci) vyšší než 10 000 Kč.

Počátek DPN

Náhrada mzdy přísluší jen za pracovní dny (plánované směny). Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP se směnou rozumí ta část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn.

Pokud vznikla DPN v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. Odpracuje-li zaměstnanec jen část své směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN již tímto dnem.

Nárok na výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nevznikne v době:

  1. kdy mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté na žádost zaměstnance, pokud pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno,
  2. stávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky,
  3. kdy je zaměstnanec ve vazbě nebo vykonává trest odnětí svobody, přestože právo na náhradu mzdy při DPN vzniklo před touto skutečností,
  4. kdy nadále náleží započitatelný příjem ze zaměstnání, z něhož mu náleží náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (např. u soudců, vojáků z povolání),
  5. kdy vykonává práci v pracovněprávním vztahu, z něhož by mu náležela náhrada mzdy v době DPN. Znamená to, že pokud vykonává práci, má přednostně nárok na mzdu, plat nebo odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a nikoliv na náhradu mzdy (odměny) při

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Ošetřovné
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Pracovní neschopnost zaměstnance
Náhrada mzdy během DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy při DPN
Nemocenská a rodičovská dovolená .
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Izolace po karanténě
Nemocenská 2x
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Příjmy na mateřské dovolené
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce