Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti

Vydáno: 10 minut čtení

Rok 2018 přinese v sociální oblasti mnohem více změn než roky předchozí. Nyní se však soustředíme na změny platné od ledna roku 2018. S dalšími změnami a novinkami vás seznámíme v následujících číslech.

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018,které upravuje i výši průměrné mzdy, bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2017 Sb. Při konstrukci průměrné mzdy se v letošním roce vychází z údajů roku 2016. Průměrná mzda pro rok 2018 se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítacího koeficientu stanoveného na základě statistických údajů (tj. nárůstu průměrných mezd za dané období).

Průměrná mzda pro rok 2018

Průměrná mzda pro účely sociálního zabezpečení, tak jak je stanovena v § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je jedním ze základních institutů v oblasti sociálního pojištění. Odvíjí se od ní např. redukční hranice pro výpočet důchodu, výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) nebo se používá pro stanovení rozhodné částky pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Tato průměrná mzda není shodná s průměrnou mzdou vyhlašovanou Českým statistickým úřadem (průměrná mzda dle ČSÚ je podíl mzdových prostředků, tj. hrubá mzda za měsíc vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd. připadající na jednoho zaměstnance za měsíc).

Výše směrodatných ukazatelů v sociálním pojištění pro rok 2018

  • Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 byl stanoven na 28 250 Kč.
  • Přepočítací koeficient pro účely důchodového pojištění činí 1, 0612.
  • 28 250 x 1,0612 = výše průměrné mzdy, která v roce 2018 činí 29 979 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ pro rok 2018 činí 1 438 992 Kč.

Sociální pojištění v roce 2018

Minimální vyměřovací základ pro rok 2018 pro placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými se odvíjí od průměrné mzdy pro účely sociálního zabezpečení stanovené pro rok 2018. Do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 platí OSVČ zálohy ve výši odpovídající roku 2017, po podání přehledu v roce 2018 pak OSVČ musí platit zálohy v nové výši v závislosti na výši vyměřovacího základu za rok 2017, minimálně však z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 7 495 Kč a u OSVČ vykonávající činnost vedlejší z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 2 998 Kč.

Minimální záloha pro OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 128 Kč z částky 2 061 Kč na 2 189 Kč. Minimální záloha pro OSVČ vykonávající samostatnou činnost vedlejší vzroste o 51 Kč. Záloha se zvedne z částky 825 Kč na částku 876 Kč.

Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nedosáhne částky 2 500 Kč, nebudou i nadále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Dokud nedojde ke zvýšení průměrné mzdy alespoň na 30 000 Kč, nemůže dojít k navýšení rozhodné částky zakládající účast na nemocenském pojištění. Z tohoto důvodu se ještě ani v roce 2018 nemění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ, který zůstává i nadále na částce 5 000 Kč. Minimální pojistné na nemocenské pojištění činí stále 115 Kč. Ke změně těchto částek dojde pravděpodobně až od roku 2019.

Srovnání údajů v sociálním pojištění v letech 2017 a 2018

  2017 2018
Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného 1 355 136 Kč 1 438 992 Kč
Minimální roční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnosti pro pojistné na DP* 84 696 Kč 89 940 Kč
Minimální roční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pro pojistné na DP 33 888 Kč 35 976 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost pro zálohy na DP 7 058 Kč 7 495 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pro zálohy na DP 2 824 Kč 2 998 Kč
Minimální měsíční záloha u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na pojistné na DP 2 061 Kč 2 189 Kč
Minimální měsíční záloha u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na pojistné na DP 825 Kč 876 Kč
Rozhodná částka, která zakládá účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost 67 756 Kč 71 950 Kč
Minimální vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ 5 000 Kč 5 000 Kč
Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění  2 500 Kč 2 500 Kč
Minimální výše pojistného osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 1 977 Kč 2 099 Kč

*DP - důchodové pojištění

Redukční hranice v nemocenském pojištění v roce 2018

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítají nemocenské dávky, jsou pro rok 2018 následující:

  • první redukční hranice činí 1 000 Kč, [částka do 1 000 Kč se započítává u nemocenského, u ošetřovného a od 1. června 2018 i u dlouhodobého ošetřovného 90 %, u peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a od 1. února 2018 i u dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovské) se započítává 100 %],
  • druhá redukční hranice činí 1 499 Kč, (částka mezi 1 000 Kč a 1 499 Kč se započítává 60 %),
  • třetí redukční hranice činí 2 998 Kč (částka mezi 1 499 Kč a 2 998 Kč se započítává 30 %). K částkám nad 2 998 Kč se nepřihlíží.

Změna sazby u nemocenského

Od 1. ledna 2018 však dochází ještě k další změně, a to při výpočtu výše nemocenského v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti.Od 1. ledna 2018 se od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zvyšuje sazba nemocenského z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba nemocenského z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2018 upravena podle nové výše redukčních hranic a zvýšení sazeb bez žádosti.

Kalkulačka pro výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2018 je k dispozici na internetové stránce https://www.mpsv.cz/cs/11580.

Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2018

Výše náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem se stanoví z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného pro pracovněprávní účely, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Průměrný hrubý hodinový výdělek se pro účely náhrady mzdy dále upraví jeho redukcí, a to obdobně, jako se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského za pomoci hodinových redukčních hranic odvozených z denních redukčních hranic pro nemocenské. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se proto vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic pro nemocenské pojištění:

  • první redukční hranice: 1 000 × 0,175 = 175 Kč,
  • druhá redukční hranice: 1 499 × 0,175 = 262,33 Kč,
  • třetí redukční hranice: 2 998 × 0,175 = 524,65 Kč.

Dále se postupuje v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy v roce 2018 je k dispozici na internetové stránce https://www.mpsv.cz/cs/11584.

Minimální mzda od 1. ledna 2018

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Základní právní úprava minimální mzdy je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž výši základní sazby minimální mzdy, další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízenímč. 286/2017 Sb., došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb., a tím došlo ke změně výše minimální mzdy od 1. 1. 2018. S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 200 Kč.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo pracovněprávním vztahu vzniklém na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Není rozhodující, zda se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou nebo určitou, případně o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo pracovněprávním vztahu vzniklém na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Výše hrubé minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 12 200 Kč za měsíc nebo 73,20 Kč za hodinu, pro stanovenou týdenní pracovní dobu 38,75 hodin činí 75,60 Kč za hodinu a při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hodin činí minimální mzda 78,10 Kč za hodinu.

Pozn. red.:

Více k minimální mzdě a nejnižší úrovni zaručené mzdy v článku Ing. Růženy Klímové Minimální mzda od 1. 1. 2018.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Dlouhodobé ošetřovné
Úmrtí blízké osoby
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Minimální mzda od 1. 1. 2018
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Sociální zabezpečení studentů
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Neplacené volno po část dne
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
286/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů