Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

V roce 2019 dochází k několika důležitým změnám v sociálním pojištění, a to ke změně rozhodné částky pro vstup do pojištění, výše minimální částky pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ, ale především také ke změně termínů plateb sociálního pojištění OSVČ. V neposlední řadě dochází také k navýšení důchodů.

Změna rozhodného příjmu pro vstup do pojištění v roce 2019

Od 1. 1. 2019 došlo po několika letech ke změně rozhodného příjmu pro vstup do pojištění. Rozhodným příjmem se rozumí sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc. Rozhodný příjem se odvíjí od průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Stanoví se jako 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč směrem dolů. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda pro rok 2019 byla stanovena na 32 699 Kč, je od 1. 1. 2019 rozhodným příjmem částka 3 000 Kč.

Pokud sjednaný měsíční příjem za kalendářní měsíc činí od 1. 1. 2019 aspoň 3 000 Kč měsíčně, jedná se o tzv. zaměstnání běžné (ostatní, obecné). Účast na nemocenském pojištění trvá od vstupu do zaměstnání do skončení zaměstnání bez ohledu na dobu trvání zaměstnání (i na 1 den) i na výši zúčtovaného příjmu do kalendářního měsíce. Pojistné se platí ze všech započitatelných příjmů rovněž bez ohledu na jejich výši.

Jestliže však sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat aspoň výše rozhodného příjmu, ať už z důvodu zvýšení částky rozhodného příjmu, anebo z důvodu změny sjednané částky příjmu, zaniká účast zaměstnance na nemocenském pojištění dnem předcházejícím dni, kdy k této změně došlo.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec je zaměstnán jako víkendový hlídač od 1. 1. 2015 a má sjednaný měsíční příjem na 2 900 Kč. V době od ledna 2015 do prosince 2018 dosahoval jeho příjem částky rozhodného příjmu, která činila 2 500 Kč. Jedná se tudíž o běžné zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se od ledna 2019 změní částka rozhodného příjmu na 3 000 Kč, přestane být od ledna toto zaměstnání zaměstnáním běžným, ale stane se zaměstnáním malého rozsahu (sjednaný měsíční příjem přestane dosahovat výše rozhodného příjmu). Zaměstnavatel proto musí oznámit okresní správě sociálního zabezpečení skončení běžného zaměstnání. Nástup do zaměstnání malého rozsahu oznámí zaměstnavatel teprve v případě vzniku účasti na pojištění, tzn. do 20. dne v měsíci následujícího po měsíci, do kterého byla zúčtována částka alespoň ve výši rozhodného příjmu, tj. částka 3 000 Kč a vyšší.

Obdobně by se postupovalo i v případě, že by došlo ke snížení sjednaného příjmu tak, že by přestal dosahovat částky rozhodného příjmu.

Rozhodný příjem pro vstup do pojištění u dohody o provedení práce se však od roku 2019 nemění a zůstává stejný. To znamená, že částka rozhodného příjmu pro vstup do pojištění v tomto případě musí být vyšší než 10 000 Kč. Jedná se o příjem, kterého zaměstnanec v daném kalendářním měsíci dosáhl a byl zúčtován, nikoli o příjem, který byl sjednán. Účast na pojištění se proto posuzuje v každém měsíci samostatně. Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč. Tento celkový příjem pak podléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále také pojistné).

V případě činnosti na základě uzavřené dohody o provedení práce platí pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění odlišné podmínky oproti podmínkám platícím pro ostatní zaměstnání (např. pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti). Zaměstnání vykonávaná na základě dohody o provedení práce se nerozlišují na tzv. běžná zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu. Odměna zúčtovaná do kalendářního měsíce, ve kterém již dohoda o provedení práce netrvala, se pro posouzení účasti na nemocenském pojištění považuje za odměnu zúčtovanou do posledního kalendářního měsíce, ve kterém dohoda ještě trvala.

Změny v oblasti pojistného na sociální pojištění pro OSVČ

Obdobně jako se mění výše rozhodné částky příjmu pro vstup účasti zaměstnance do pojištění, změní se na základě výše průměrné mzdy i částka, ze které se odvíjí minimální měsíční základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění. Tento minimální měsíční základ se zvyšuje z 5 000 Kč na 6 000 Kč a v důsledku toho se mění i minimální měsíční výše pojistného na nemocenské pojištění ze 115 Kč na 138 Kč.

Jak jsme již uvedly v minulém čísle, kde jsme podrobně popsaly číselné údaje platné od ledna roku 2019, tak od 1. 1. 2019 nabývají účinnosti rovněž změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které se týkají zejména splatnosti záloh na pojistné na důchodové pojištění a splatnosti pojistného na nemocenské pojištění.

Od 1. 1. 2019 se mění u OSVČ splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění takto:

  • záloha na pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne tohoto měsíce,
  • pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je rovněž splatné od prvního do posledního dne tohoto měsíce.
Příklad č. 2:

Záloha na pojistné na důchodové pojištění za měsíc únor 2019 je splatná od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019. Pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění za měsíc únor 2019 je splatné od 1. 2 do 28. 2. 2019 a minimální výše pojistného činí 138 Kč.

Postup při přechodu na novou splatnost:

  • za prosinec 2018 nevznikla OSVČ povinnost zaplatit zálohu na pojistné na důchodové pojištění, proto se platba zaplacená v lednu 2019 bude považovat za zálohu na pojistné na důchodové pojištění na leden 2019,
  • pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 se platí od 1. ledna do pondělí 21. ledna 2019,
  • pojistné na nemocenské pojištění za leden 2019 se platí také v lednu od 1. do 31. ledna.
Příklad č. 3:

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platila v roce 2018 zálohy na pojistné na důchodové pojištění v minimální výši 2 189 Kč trvalým příkazem vždy 5. dne v měsíci na měsíc předchozí. Platba uhrazená dne 5. 12. 2018 bude zálohou na pojistné na důchodové pojištění na měsíc listopad 2018 a platba uhrazená dne 5. 1. 2019 bude zálohou na pojistné na důchodové pojištění na měsíc leden 2019. Záloha na pojistné na důchodové pojištění za prosinec 2018 není uhrazena, ale penále z této nezaplacené zálohy nevznikne. Vyúčtování záloh zaplacených za rok 2018 proběhne v rámci podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018, doplatek na pojistném za rok 2018 je splatný do osmi dnů od podání tohoto přehledu.

Příklad č. 4:

OSVČ účastná dobrovolného nemocenského pojištění, která platí pojistné z minimálního měsíčního základu pro nemocenské pojištění, musí zaplatit v měsíci lednu 2019 dvě platby. Za měsíc prosinec 2018 platí v období od 1. 1. do 21. 1. 2019 ve výši 115 Kč a druhou platbu za leden 2019 platí v období od 1. 1. do 31. 1. 2019 ve výši 138 Kč. Má možnost zaplatit jednou platbou ve výši aspoň 253 Kč (115 Kč + 138 Kč), která však musí být uhrazená nejpozději do 21. ledna 2019.

Nová úprava je pro OSVČ výhodnější než ta dosavadní. Dosud musela OSVČ zaplatit zálohu na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě 20 dnů; při jejím nedodržení musela platit z dluhu na zálohách na důchodové pojištění penále. Při nezaplacení pojistného v této dvacetidenní lhůtě jí nemocenské pojištění zaniklo a musela se znovu přihlásit, pokud si přála být nadále nemocensky pojištěná. Ale nárok na nemocenské jí vznikl až po 3 měsících trvání účasti na nemocenském pojištění. Nově činí lhůta pro zaplacení záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění celý měsíc, a dlužnou zálohu na důchodové pojištění a dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit do konce dalšího měsíce bez sankce (tj. bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).

Do konce roku 2018 mohly OSVČ požádat okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení pouze o snížení výše měsíčních záloh na důchodové pojištění. Od roku 2019 může OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, požádat o úplné zrušení povinnosti platit zálohy. Bude jí vyhověno tehdy, pokud dosahuje tak malých příjmů, že lze předpokládat, že nebude vůbec povinna za tento rok platit pojistné na důchodové pojištění, a proto by jí byly všechny zaplacené zálohy za měsíce tohoto roku vráceny.

Pro úplnost připomínáme, že minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2019 pro placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými se odvíjí od průměrné mzdy pro účely sociálního zabezpečení stanovené pro rok 2019. Do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 platí OSVČ zálohy ve výši odpovídající roku 2018, po podání přehledu v roce 2019 pak OSVČ musí platit zálohy v nové výši v závislosti na výši vyměřovacího základu za rok 2018, minimálně však z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 8 175 Kč a u OSVČ vykonávající činnost vedlejší z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 3 270 Kč.

Minimální záloha

  • pro OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 199 Kč z částky 2 189 Kč na 2 388 Kč,
  • pro OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost vedlejší se zvýší o 79 Kč z částky 876 Kč na částku 955 Kč.

Zvýšení důchodů a příplatku k důchodu od ledna 2019

Přiznané a vyplácené důchody se od 1. 1. 2019 zvyšují, a to tak, že při stanovení výše valorizace důchodů se zohledňuje plně růst cen a polovina růstu reálné mzdy. Zatím poslední změna, pokud jde o valorizaci důchodů, byla provedena zákonem č. 191/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění. Tato změna spočívá v tom, že se zvyšuje základní výměra všech důchodů ze současných 9 % na 10 % průměrné mzdy od 1. 1. 2019 (u důchodů přiznaných před 1. 1. 2019 bude náležet zvýšená základní výměra od splátky důchodu splatné v lednu 2019). Přitom jsou zachována současná pravidla pro zvyšování důchodů. Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, protože všechny vyplácené i nově přiznané důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy, což se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra tvoří větší část důchodu.

Další schválené opatření spočívá ve zvýšení procentní výměry důchodu o 1 000 Kč u osob, které dosáhly věku 85 let. Jeho záměrem je zvýšit životní úroveň těch osob, u kterých lze již téměř s jistotou přepokládat, že její případné zvýšení si nemohou zabezpečit samy, například ani částečným uplatněním na trhu práce (důchodcům, kteří dosáhli 85 let věku před 1. 1. 2019, náleží toto zvýšení procentní výměry od splátky důchodu splatné v lednu 2019). Kromě toho byly s účinností od 1. 9. 2018 mezi osoby účastné důchodového pojištění prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění z titulu péče o závislou osobu, u kterých se nevyžaduje podmínka domácnosti, zahrnuti vedle osob blízkých i asistenti sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.

Výše uvedené opatření týkající se zvyšování důchodů se již konkrétně promítlo do nařízení vlády, kterým se zvyšují důchody od ledna 2019. Podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. se od lednové splátky důchodu v roce 2019 zvýší jeho základní výměra o 570 Kč na 3 270 Kč a procentní výměra se zvýší o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Současně bylo schváleno i nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019. Tímto nařízením se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. 1. 2019 zvyšují o 3,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje, a to od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2018.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Odhláška a přihláška zaměstnance ve výkonu trestu k sociálnímu pojištění
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Přihláška na OSSZ a ZP
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
191/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
108/2006 Sb. o sociálních službách
213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů