Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti

Vydáno: 10 minut čtení

Leden 2023 přinese v oblasti sociálního pojištění změny v číselných ukazatelích obdobně jako v letech předchozích. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023, které upravuje i výši průměrné mzdy, bylo publikováno dne 30. září 2022 ve Sbírce zákonů pod číslem 290/2022 Sb.

Při konstrukci průměrné mzdy pro příští rok se vychází z údajů roku 2021. Průměrná mzda pro rok 2023 se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu stanoveného na základě statistických údajů (tj. nárůstu průměrných mezd za dané období).

Dne 31. října 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 320/2022 publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 2023 se zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 4 000 Kč.

Průměrná mzda pro rok 2023

Průměrná mzda pro účely sociálního zabezpečení, tak jak je stanovena v § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je jedním ze základních institutů v oblasti sociálního pojištění. Odvíjí se od ní např. redukční hranice pro výpočet důchodu, výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) nebo se používá pro stanovení rozhodné částky pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Tato průměrná mzda nen

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Úmrtí blízké osoby
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související články

Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Valorizace rent v roce 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Sociální zabezpečení studentů
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Neplacené volno po část dne
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Přihláška na OSSZ a ZP
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ

Související předpisy

290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
216/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti