Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu

Vydáno: 22 minut čtení

V době nouzového stavu se mzdové účetní setkávají se zcela novými problémy, které obvykle samy nejsou schopny vyřešit. Následující příspěvek podává odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti odměňování v době nouzového stavu a též upozorňuje na častá pochybení v souvislosti s ošetřovným, jejichž důsledkem je pak opožděná výplata ošetřovného příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.

Dne 11. března označila Světová zdravotnická organizace situaci kolem šíření nákazy COVID-19 za pandemii. Pandemický plán České republiky předpokládá v případě pandemie snížení výkonnosti ekonomiky v rozpětí 1,5 % až 3,0 % HDP, v závislosti na adekvátnosti přijatých opatření. Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky nouzový stav. Dopady do oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení přinesly změny do pracovních postupů mzdových účetních a vyvolaly mnoho otázek.

Doplatek do minimální mzdy

Jak je to s doplatkem do minimální mzdy, respektive do nejnižší úrovně zaručené mzdy, když jsme od 12. 3. 2020 museli provoz uzavřít v důsledku vládního opatření? Zaměstnanec vykonával činnosti zařazené do druhého stupně nejnižší úrovně a od 1. 1. 2020 měl měsíční mzdu ve výši 16 100 Kč. Od 12. 3. 2020 jsme byli povinni poskytovat náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku. Pro tyto účely jsme použili průměrný hodinový výdělek zjištěný ze 4. čtvrtletí 2019 ve výši 88,40 Kč. Poměrná část měsíční mzdy za dobu od 1. 3. do 11. 3. 2020 činila 5 855 Kč a náhrada mzdy od 12. 3. do 31. 3. 2020 byla ve výši 9 901 Kč, celkem hrubá mzda dosáhla výše 15 756 Kč. Jsme povinni zaměstnanci poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy, tj. do 16 100 Kč?

Zákoník práce stanoví v § 111, co se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje. Jedná se o mzdu za práci přesčas včetně příplatku za práci přes-čas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost.

Do nejnižší úrovně zaručené mzdy se tedy nezahrnují náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, náhrada mzdy v době čerpání dovolené, náhrada mzdy při dalších překážkách na straně zaměstnance a náhrada mzdy poskytovaná z důvodu překážek na straně zaměstnavatele.

Pro posouzení, zda je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy, je nutné zkontrolovat výpočet poměrné části měsíční mzdy. Abychom tak mohli učinit, je třeba vycházet z individuálního harmonogramu směn zaměstnance na měsíc březen. Předpokládejme tedy, že fond pracovní doby zaměstnance činil 176 hodin a za dobu od 1. 3. d

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Minimální mzda
Zaručená mzda
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Poměrná část minima ve specifických situacích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
262/2006 Sb. zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
127/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zdravotní průkaz...)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
MZDR 20020/2020-1/OVZ mimořádné opatření - pracovnělékařské služby

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odměny členů orgánů právnických osob
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného