Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu

Vydáno: 22 minut čtení

V době nouzového stavu se mzdové účetní setkávají se zcela novými problémy, které obvykle samy nejsou schopny vyřešit. Následující příspěvek podává odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti odměňování v době nouzového stavu a též upozorňuje na častá pochybení v souvislosti s ošetřovným, jejichž důsledkem je pak opožděná výplata ošetřovného příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.

Dne 11. března označila Světová zdravotnická organizace situaci kolem šíření nákazy COVID-19 za pandemii. Pandemický plán České republiky předpokládá v případě pandemie snížení výkonnosti ekonomiky v rozpětí 1,5 % až 3,0 % HDP, v závislosti na adekvátnosti přijatých opatření. Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky nouzový stav. Dopady do oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení přinesly změny do pracovních postupů mzdových účetních a vyvolaly mnoho otázek.

Doplatek do minimální mzdy

Jak je to s doplatkem do minimální mzdy, respektive do nejnižší úrovně zaručené mzdy, když jsme od 12. 3. 2020 museli provoz uzavřít v důsledku vládního opatření? Zaměstnanec vykonával činnosti zařazené do druhého stupně nejnižší úrovně a od 1. 1. 2020 měl měsíční mzdu ve výši 16 100 Kč. Od 12. 3. 2020 jsme byli povinni poskytovat náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku. Pro tyto účely jsme použili průměrný hodinový výdělek zjištěný ze 4. čtvrtletí 2019 ve výši 88,40 Kč. Poměrná část měsíční mzdy za dobu od 1. 3. do 11. 3. 2020 činila 5 855 Kč a náhrada mzdy od 12. 3. do 31. 3. 2020 byla ve výši 9 901 Kč, celkem hrubá mzda dosáhla výše 15 756 Kč. Jsme povinni zaměstnanci poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy, tj. do 16 100 Kč?

Zákoník práce stanoví v § 111, co se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje. Jedná se o mzdu za práci přesčas včetně příplatku za práci přes-čas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost.

Do nejnižší úrovně zaručené mzdy se tedy nezahrnují náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, náhrada mzdy v době čerpání dovolené, náhrada mzdy při dalších překážkách na straně zaměstnance a náhrada mzdy poskytovaná z důvodu překážek na straně zaměstnavatele.

Pro posouzení, zda je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy, je nutné zkontrolovat výpočet poměrné části měsíční mzdy. Abychom tak mohli učinit, je třeba vycházet z individuálního harmonogramu směn zaměstnance na měsíc březen. Předpokládejme tedy, že fond pracovní doby zaměstnance činil 176 hodin a za dobu od 1. 3. d

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Minimální mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související předpisy

110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
127/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zdravotní průkaz...)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
MZDR 20020/2020-1/OVZ mimořádné opatření - pracovnělékařské služby

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odměny členů orgánů právnických osob
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplacené volno
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních