Výpočet mzdy

Základní informace

Mzdové výpočty, resp. výpočet částky k výplatě je komplexní záležitostí, výpočet je ovlivněn právními předpisy týkajícími se pracovního práva, daní z příjmů, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení atd. Problematika mezd je tedy velice rozsáhlá a složitá, dochází zde navíc k častým změnám. K zásadní změně došlo již od 1. 1. 2021, kdy se zrušila tzv. superhrubá mzda.

Při výpočtu odvodů ze mzdy zaměstnance a zjišťování mzdy k výplatě se standardně postupuje následujícím způsobem.

  1. Stanovení úhrnu příjmů zaměstnance, resp. hrubé mzdy. Plat, mzda, odměny z dohod včetně náhrad mzdy (dovolená, svátek, návštěva lékaře atd.), příplatků (přesčasy, práce ve svátek, v sobotu, v neděli, v noci atd.) a ostatních mzdových složek a plnění (odměny, odstupné atd.). Je třeba přitom dodržovat příslušná ustanovení o minimální a zaručené mzdě.
  2. Výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Je třeba řešit i specifické případy – minimální pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců, pojistné při neplaceném volnu trvajícím celý kalendářní měsíc, neomluvené nepřítomnosti atd.
  3. Výpočet pojistného na sociální zabezpečení
    Je třeba řešit i specifické případy – zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů, slevy na pojistném 5 % pro zaměstnavatele za zaměstnance s kratší pracovní dobou a zaměstnance mladší 21 let atd.
  4. Výpočet odvodu daně z příjmů fyzických osob. Způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti závisí především na tom, zda zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení k dani, jaké uplatňuje slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti atd.
  5. Výpočet čisté mzdy. Z hrubé mzdy se odečte pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem, daňová povinnost, příp. se přičte daňový bonus.
  6. Stanovení částky, která bude vyplacena zaměstnanci. Od čisté mzdy mohou být sraženy některé další částky jako srážky na stravenky, za soukromé telefonní hovory, srážky ze mzdy (výživné, exekuce), splácení půjček (např. podnikových), již vyplacené zálohy na mzdu atd. Naopak součástí částky k výplatě je např. náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, vratka přeplatku daně z příjmů za předchozí rok, náhrada cestovních výdajů, jiné nezdanitelné náhrady atd. Teprve zbývající částku pak zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Minimální mzda
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021
Za stejnou práci stejná odměna
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?

Související otázky a odpovědi

Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Souběh HPP, DPP a exekuce
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Insolvence a čistá mzda
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Insolvence
Sjednání mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Insolvence
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Mzdový výměr - časová mzda
Odměňování zaměstnanců
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Exekuce