Výpočet mzdy

Základní informace

Mzdové výpočty, resp. výpočet částky k výplatě je komplexní záležitostí, výpočet je ovlivněn právními předpisy týkajícími se pracovního práva, daní z příjmů, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení atd. Problematika mezd je tedy velice rozsáhlá a složitá, dochází zde navíc k častým změnám. K zásadní změně došlo již od 1. 1. 2021, kdy se zrušila tzv. superhrubá mzda.

Při výpočtu odvodů ze mzdy zaměstnance a zjišťování mzdy k výplatě se standardně postupuje následujícím způsobem.

  1. Stanovení úhrnu příjmů zaměstnance, resp. hrubé mzdy. Plat, mzda, odměny z dohod včetně náhrad mzdy (dovolená, svátek, návštěva lékaře atd.), příplatků (přesčasy, práce ve svátek, v sobotu, v neděli, v noci atd.) a ostatních mzdových složek a plnění (odměny, odstupné atd.). Je třeba přitom dodržovat příslušná ustanovení o minimální a zaručené mzdě.
  2. Výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Je třeba řešit i specifické případy – minimální pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců, pojistné při neplaceném volnu trvajícím celý kalendářní měsíc, neomluvené nepřítomnosti atd.
  3. Výpočet pojistného na sociální zabezpečení
    Je třeba řešit i specifické případy – zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů, slevy na pojistném 5 % pro zaměstnavatele za zaměstnance s kratší pracovní dobou a zaměstnance mladší 21 let atd.
  4. Výpočet odvodu daně z příjmů fyzických osob. Způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti závisí především na tom, zda zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení k dani, jaké uplatňuje slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti atd.
  5. Výpočet čisté mzdy. Z hrubé mzdy se odečte pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem, daňová povinnost, příp. se přičte daňový bonus.
  6. Stanovení částky, která bude vyplacena zaměstnanci. Od čisté mzdy mohou být sraženy některé další částky jako srážky na stravenky, za soukromé telefonní hovory, srážky ze mzdy (výživné, exekuce), splácení půjček (např. podnikových), již vyplacené zálohy na mzdu atd. Naopak součástí částky k výplatě je např. náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, vratka přeplatku daně z příjmů za předchozí rok, náhrada cestovních výdajů, jiné nezdanitelné náhrady atd. Teprve zbývající částku pak zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Minimální mzda
Zaručená mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Odměňování zaměstnanců
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Za stejnou práci stejná odměna
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou

Související otázky a odpovědi

Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Souběh HPP, DPP a exekuce
Snížení mzdového výměru
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Sjednání mzdy
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Insolvence a čistá mzda
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Pravděpodobný průměr - výpočet
Mzdový výpočet - svátky
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Spropitné do mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Neplacené volno
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům