BOZP mladistvých zaměstnanců

Vydáno: 24 minut čtení

Obecně platí, že právní ochrana mladistvých musí být stejná jak v případě, kdy mladiství se připravují na povolání (tedy jsou studenty střední odborné školy, středního odborného učiliště, nebo konzervatoře) nebo kdy již vstupují do skutečného pracovního poměru, lhostejno jestli na dobu neurčitou (tedy do pracovního poměru „natrvalo“) nebo jen do pracovního poměru na dobu určitou o prázdninách nebo jestli uzavírají některý mimo pracovněprávní vztah – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

V teorii i praxi se často používá pojmů „mládež“, „mladistvý“, „nezletilý“. Pojem „mládež“ je dosti široký, je možno říci, že zahrnuje všechny mladé lidi. Pojem „mladistvý“ je definován v ustanovení § 350 odst. 2 ZP – podle něj jsou mladiství zaměstnanci mladší než 18 let. Věková hranice, do níž je mladistvým poskytována zvýšená ochrana v pracovněprávních vztazích, a nakonec i podle školského zákona, je tedy stanovena pevně, nelze totiž zkoumat psychickou a fyzickou vyspělost každého mladistvého zvlášť.

Pokud se týká dolní věkové hranice mladistvých tak ta se odvozuje od horní věkové hranice „dětí“. Podle § 34 občanského zákoníku totiž platí, že závislá práce nezletilých mladších patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. To je výraz zákazu dětské práce v našem právu obecně, kterým vlastně Česká republika naplnila požadavky článku 4 směrnice č. 94/33/ES ze dne 24. června 1994 o ochraně mladistvých při práci, který požaduje, aby členské státy přijaly patření k zákazu dětské práce. Jinak obecně platí, že nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Dosažení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky jsou tedy základní dvě podmínky pro definování dolní věkové hranice mladistvých.

Pojem „mladistvý“ však nelze ztotožňovat s občanskoprávním pojmem „nezletilý“. Podle občanského zákoníku je věková hranice dosažení plné zletilosti stanovena 18. rokem věku s tím, že v určitých, zákonem stanovených případech, ji lze nabýt i dříve – např. uzavřením manželství. V té době již však mladistvá zaměstnankyně podle zákoníku práce má pracovněprávní způsobilost a může činit veškerá pracovněprávní jednání s výjimkou jediného, a to uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena přesahuje 50 000 Kč. Zvýšená ochrana mladistvých je v pracovním právu poskytována osobám mladším 18 let, a to bez ohledu na to, jestli uzavřela sňatek nebo zůstala svobodnou.

Pro stanovení zvláštních pracovních podmínek mladistvých jsou rozhodující zejména tyto dva faktory:

  • faktor biologický – vycházející z požadavku, aby mladí lidé nebyli přetěžováni fyzicky namáhavými pracemi, které by mohly ohrozit jejich organismus, a
  • faktor společenský – vycházející se skutečnosti, že mladý člověk ještě nemá dostatečné životní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Převedení na jinou práci
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související články

Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Letní brigády z pohledu BOZP
Homeworking, trend dnešní doby?
Kontrola dodržování léčebného režimu
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Pracovní úrazy při cestách autem
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Řidiči referenti a jejich školení
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Mladí lidé a BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Externí vedoucí pracovník
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky