Bezpečnost práce strážníků obecní policie

Vydáno: 15 minut čtení

Článek se věnuje problematice specifik v otázkách bezpečnosti práce u strážníků obecní (potažmo městské) policie.

Úvod

Strážníci obecních (městských) policií tvoří svou činností nezastupitelnou a poměrně specifickou skupinu zaměstnanců, a to nejen povahovou vykonávaných činností, ale též právní úpravou, která ji reguluje. Statistické údaje o činnosti obecních policií, které každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách Ministerstvo vnitra, za rok 2018 uvádí, že u obecních policií sloužilo minulý rok 8 386 zaměstnanců zařazených na pozici strážníka1). Z výše uvedeného počtu je 1864 strážníku starších 51 let. Z hlediska úrazových statistik, které vede Státní úřad inspekce práce, se jedná o skupinu zaměstnanců s vysokým rizikem pracovního úrazu.

Ač jsou často srovnávání se základními složkami integrovaného záchranného systému, tedy záchranáři hasiči a příslušníky Policie ČR, nemělo by se zapomínat, že jsou řazení mezi ostatní složky s podpůrnou povahou svých činností. Mnohdy je zdůrazňováno, že jejich práce je méně nebezpečná než práce policistů, a proto například by jim neměl příslušet rizikový příplatek ve stejné výši, nicméně na tuto otázku je třeba pohlížet tak, že jsou to zaměstnanci nikoliv příslušníci ozbrojených sborů, že nemají práva a povinnosti jako tyto osoby a že jejich vztahy se zaměstnavatelem se řídí primárně zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), s modifikacemi, které předpokládá zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecné policii“). Jejich ochrana v souvislosti s výkonem práce je tedy postavena na jiném základě, lapidárně řečeno tedy to, co musí strpět příslušník bezpečnostních sborů, nemusí vždy podstupovat strážník obecní policie, protože se na něj aplikují v mnohém odl

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Mladí lidé a BOZP
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP mladistvých zaměstnanců
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Homeworking a BOZP
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Obsah prověrky BOZP v malých podnicích
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce
Kontrola dodržování léčebného režimu
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
553/1991 Sb. o obecní policii
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
254/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
99/1963 Sb. občanský soudní řád

Související judikáty

Ostatní
Ostatní
Zdravotní způsobilost pro výkon povolání

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Práce ve ztíženém prostředí
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Kontrola používání OOPP
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz