Určení daňové rezidence dle SZDZ

Základní informace

Podle smluv o zamezení dvojímu zdanění (dále jen „SZDZ“) se postupuje v případě, kdy se řeší otázka daňové rezidence poplatníka (osoby) ve vztahu ke smluvnímu státu, s nímž má ČR příslušnou SZDZ uzavřenu. (V současné době má Česká republika těchto smluv uzavřeno zhruba 90.)

Pokud se jedná o stát nesmluvní (neexistuje SZDZ), pak se při určení daňové rezidence postupuje výhradně podle vnitrostátních předpisů, v ČR dle ZDP.

Poznámka
V případě, že SZDZ některé pojmy sama nedefinuje, pak se aplikují definice použité ve vnitřním právu každého ze smluvních států (primárně daňovém), pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.

Naplní-li FO kritéria daňového rezidenství jak podle české vnitrostátní legislativy, tak podle domácí legislativy druhého smluvního státu a mohlo by dojít ke střetu příslušných právních řádů, je nutné stanovit její daňové rezidenství postupem uvedeným ve SZDZ (zpravidla čl. 4 Rezident, neboť při tvorbě SZDZ se obvykle postupuje podle Modelové smlouvy OECD).

Jestliže FO naplní kritéria daňového rezidenství v ČR, avšak nenaplní kritéria daňového rezidenství stanovená vnitrostátní legislativou druhého státu, je v souladu se ZDP považována za českého daňového rezidenta.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Český občan podniká v USA
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Irský pilot v České republice
Zaměstnání na Novém Zélandu
Zdanění švýcarského příjmu
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Roční zúčtování/daňové přiznání
Srážka daně - zahraniční umělec
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Výplata podílů na zisku do Německa
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sociální pojištění OSVČ poskytující služby v cizině
Podíly na zisku z Itálie
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost