Právní regulace odpočinku po práci

Vydáno: 18 minut čtení

Zákoník práce patří do sféry soukromého práva, neboť upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Oblast pracovní doby však patří mezi ty, kde stát musí vztahy mezi smluvními stranami regulovat. Jedná se o úpravu odpočinku pop práci. Jedním z účelů právní úpravy odpočinku po práci je zabránit únavě a přepracovanosti zaměstnanců a odstranit tak i častou příčinu pracovních úrazů.

Povinnost čerpat přestávku v práci

Právní úprava přestávek v práci je obsažena zejména v § 88 a § 89 zákoníku práce (dále „ZP“). Podle těchto ustanovení je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.

Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Přestávka se poskytuje podle pokynu zaměstnavatele v rámci stanovené pracovní směny a tato směna se prodlouží o dobu poskytnuté přestávky. Zjednodušeně řečeno, zaměstnanec by měl být na pracovišti v jednotlivých dnech při stejném rozvržení pracovní doby stejně dlouhou dobu.

Přesto, že se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní doby, zaměstnanci ji musí čerpat. Nemohou sami rozhodnout o tom, že ji čerpat nebudou a v důsledku toho budou odcházet z pracoviště o 30 minut dříve než zaměstnanci, kteří přestávku čerpat budou. Tento postup není možný, neboť tím by se fakticky čerpání přestávky posunulo na konec pracovní doby, což ustanovení § 88 odst. 3 ZP zakazuje (přestávky se neposkytují na začátku a konci směny). Ustanovení § 88 ZP zaměstnavateli ukládá povinnost přestávku zaměstnanci poskytnout (určit její začátek a konec) a zaměstnanec musí splnit pokyn zaměstnavatele, který se týká čerpání této přestávky, jako každý jiný pokyn, který je v souladu s právními předpisy. Není rozdíl v tom, zda se stravuje, či nikoliv.

Zaměstnavatel může přestávku na jídlo a oddech poskytnout i dříve, než po 6 hodinách nepřetržité práce. Může ji také dělit na více částí (pokud je to praktické) tak, aby činila v souhrnu nejméně 30 minut. Je-li směna delší, např. 12hodinová

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka
Přestávky v práci
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP, homeworking a home office
Automobil v pracovněprávních vztazích
Kontrola dodržování léčebného režimu
Letní brigády z pohledu BOZP
Homeworking, trend dnešní doby?
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Krácení dovolené, pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Zákoník práce
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Praktická výuka u těhotných studentek