Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je upravena množstvím právních a ostatních předpisů. V rámci harmonizace našeho právního řádu s právem EU byla většina dosavadních právních předpisů upravena. Orientace v právních předpisech v této oblasti není jednoduchá. Přitom právě oblast BOZP je vázána obsáhlou právní úpravou.

Pro základní orientaci předkládáme některé základní povinnosti zaměstnavatelů v BOZP

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
 • Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.
 • Sestavit seznam právních předpisů, kterými jsou stanoveny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro jím vykonávané činnosti vč. požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců v dané profesi. Zajistit dostupnost těchto předpisů pro vedoucí zaměstnance.
 • Soustavně vyhledávat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění (je nutné respektovat požadavky např. zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Zavést knihu úrazů pro vedení evidence všech úrazů – povinnost daná zákoníkem práce (způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, určuje nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti práce a technických zařízení v organizaci a ověřovat znalosti zaměstnanců.
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele (podmínky a sazby stanoví vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnavatel je dále povinen

 • Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
 • Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena (kategorizaci prací upravuje zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.
 • Sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu nebo nemocenským a průměrným výdělkem.
 • Zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 • Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.
 • Jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte.
 • Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 • Nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 • Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy.
 • Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
 • Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
 • Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
 • Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.

Při vstupu zaměstnance do zaměstnání je zaměstnavatel povinen

 • Vstupní školení provést v den nástupu pracovníka do práce. Tzn. seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat.
 • Ověřit platnost dokladů o odborné způsobilosti potřebných k výkonu činnosti zaměstnance, které získal v době před nástupem do vaší organizace (např. odborná způsobilost pro obsluhu zemních strojů, montáž lešení, svářečské práce aj.).
 • Zdravotní způsobilost zaměstnance pro vykonávanou činnost ověřit na základě závěru pracovnělékařské prohlídky provedené ve zdravotnickém zařízení poskytujícím pracovnělékařské služby.
 • Stanovit dobu zácviku na pracovišti a odpovědnou osobu, pod jejímž vedením bude pracovník pracovat v době zácviku.
 • Vést dokumentaci o provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech, provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech.
 • Seznámit zaměstnance s místními podmínkami na pracovišti. Školení se provádí před přidělením práce, kterou bude pracovník dle pracovní smlouvy vykonávat. Součástí tohoto školení je informace o rizicích možného ohrožení zdraví a života, jimž je zaměstnanec při práci vystaven a příslušná opatření organizace k odstranění nebo snížení těchto rizik. Vstupní školení provést v den nástupu pracovníka do práce. Tzn. seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat.
 • Stanovit dobu zácviku na pracovišti a odpovědnou osobu, pod jejímž vedením bude pracovník pracovat v době zácviku.
 • Vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), kterými musí být zaměstnanec chráněn v případech, kdy nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými nebo jinými opatřeními. OOPP se poskytují na základě vlastního seznamu organizace zpracovaného ve smyslu nařízení vlády č. 495/2001 Sb., zaměstnanec musí být seznámen s návodem na jejich použití.
 • Seznámit zaměstnance s technologickými a pracovními postupy, které musí při své práci dodržovat.
 • Seznámit zaměstnance s návody pro bezpečnou obsluhu strojů a zařízení, které bude při své práci používat.
 • Ověřit znalosti zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, se kterými byl seznámen.

Další povinnosti zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání, vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit.
 • Projednat podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií, organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek

Související články

Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Přestávky v práci
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Kontrola dodržování léčebného režimu

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Externí vedoucí pracovník
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve ztíženém prostředí
Kontrola používání OOPP
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků