Externí vedoucí pracovník

Plné znění otázky

Ve firmě o cca 30 zaměstnancích pracují dělníci - zejména zámečníci, jejichž práci organizuje vedoucí výroby. Tento vedoucí výroby však není zaměstnancem společnosti, ale pracuje jako OSVČ pro jinou společnost, která jej poskytuje do zmíněné firmy pro výkon dané pozice. V příkazní smlouvě má v poli povinnosti příkazníka mimo jiné: • Řídit personální obsazení ve výrobě a v technickém úseku • Zajišťovat dodržování BOZP, PO, vč. poplachových směrnic, evakuačního plánu atd. Bude takovýto pracovník, přestože není zaměstnancem společnosti, odpovědný za případný vznik pracovního úrazu před orgány činnými v trestním řízení? Je v tomto případě jeho odpovědnost srovnatelná s odpovědnostní běžného vedoucího pracovníka? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Program Antivirus a omezení zakázek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Homeworking, trend dnešní doby?
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Několik poznámek k ochranným prostředkům

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související předpisy

40/2009 Sb. trestní zákoník