Vzor: Převedení na jinou práci

Vydáno: 6 minut čtení

Vztah k právním předpisům

  • § 41, § 34, 44 - 46 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Související ustanovení:

Pojmové znaky

Změna obsahu pracovního poměru, Změna sjednaných pracovních podmínek, Práce jiného druhu

Základní pojmy

Změna obsahu pracovního poměru – dočasná či trvalá změna vzájemných práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele

Práce jiného druhu – jiná práce, než byla sjednána v pracovní smlouvě

Vhodná práce – je práce vhodná vzhledem k zdravotnímu stavu zaměstnance, k jeho schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci

Náležitosti

Dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, musí zaměstnanec obdržet písemné potvrzení obsahující

a) důvod převedení na jinou práci,

b) dobu, po kterou má převedení trvat.

Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je zaměstnanec převáděn na jinou práci kvůli dočasné ztrátě předpokladů pro její výkon [§ 41 odst. 2 písm. c)], k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků [§ 41 odst. 4].

Specifika

Práci jiného druhu, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen konat pouze v případech stanovených zákonem. Ke změně druhu vykonávané práce může dojít buď z iniciativy zaměstnavatele nebo na základě žádosti zaměstnance motivované zdravotními nebo jinými vážnými důvody.

Právní úprava klasifikuje důvody převedení zaměstnance na jinou práci do dvou skupin. První skupina je představována důvody tak závažného charakteru, že zákon v těchto případech ukládá zaměstnavateli povinnost převedení na jinou práci uskutečnit, a to i tehdy, kdyby sám měl na řešení situace jiný názor nebo mu převedení zaměstnance na jinou práci činilo potíže. Jde o případy dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce, kvůli pracovnímu úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí a dosažení nejvyšší přípustné expozice u povolání, kde je doba expozice předepsána. Dále jde o převedení v zájmu ochrany zdraví těhotných a kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu, převedení v zájmu ochrany zdraví třetích osob před přenosnými nemocemi, o případy realizace pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu (např. trest zákazu činnosti) a o ochranu zdraví zaměstnanců pracujících v noci.

Druhou skupinu tvoří důvody, při jejichž existenci záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, jestli možnost převedení zaměstnance na jinou práci využije nebo ne. Jde o případy, kdy zaměstnanci byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) nebo g) ZP (tj. jde o jeho pracovní uplatnění po výpovědní dobu), dále o případy, kdy bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele (do pravomocného skončení trestního řízení), případy, kdy zaměstnanec dočasně pozbyl předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, (např. povinné obnovení elektrikářských či svářečských zkoušek), nejdéle však na 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Také v těchto případech může být zaměstnanec i bez svého souhlasu převeden na jinou práci než dosud vykonával, a to buď v rámci pracovní smlouvy anebo i na jinou práci než byla ve smlouvě sjednána. Na nezbytně nutnou dobu může být převeden na jinou práci zaměstnanec i v zájmu odvracení mimořádné události , jiné hrozící nehody či k zmírnění jejich bezprostředních následků. Na blíže neurčenou dobu nezbytné potřeby lze převést na jinou práci zaměstnance také pro prostoj nebo pro přerušení práce v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů, ale pouze za předpokladu, že s převedením souhlasí.

Ve všech případech převádění na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

Forma

Změna pracovní smlouvy musí být provedena písemně.

Poznámky

Pokud by měl zaměstnavatel zájem na tom, aby mohl i v jiných případech, než jsou v zákoně uvedeny (např. z důvodu naléhavé provozní potřeby), převést zaměstnance na jinou práci, může s ním takový závazek sjednat přímo v pracovní smlouvě. Jestliže s tím zaměstnanec souhlasí, nepůjde o nucenou práce. Celkovou dobu převedení je však nutné předem konkrétně vymezit (např. maximálně na 30 pracovních dní v kalendářním roce).

I tehdy, dá-li zaměstnanec předem souhlas k případnému dočasnému výkonu jiné práce, než má sjednánu v pracovní smlouvě, je nutné respektovat, aby práce, na kterou je převáděn, byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci. V opačném případě má právo výkon nevhodné práce odmítnout.

Judikatura


Převedení na jinou práci

Jméno ............................................

Datum narození .............................

Bydliště zaměstnance ....................

Převedení na jinou práci

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1. 3. 2013 vykonáváte práci řidiče. Vzhledem k tomu, že jste byl v měsíci květnu 2016 na pracovišti přistižen při požívání alkoholu před jízdou, k níž jste dostal příkaz, byl s Vámi rozvázán pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci. Váš pracovní poměr má skončit ke dni 31. 7. 2016.

Od 1. 6. do 31. 7. 2016, tj. na celou výpovědní dobu, Vás podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákoníku práce převádíme na práci údržbáře vozového parku v garážích našeho podniku.

V .................... dne ......................

.....................................................

(Razítko, podpis zaměstnavatele,

příp. oprávněného vedoucího

zaměstnance)