Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP

Vydáno: 10 minut čtení

Článek stručně informuje o aktivitách, které lze v roce 2023 očekávat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Evropský summit

Po vyhodnocení končícího předsednictví České republiky v čele Evropské unie, které bylo vysoce ceněno, je nyní Evropská unie v rukou Švédska, což však neznamená, že by naše evropská úloha zcela končila. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo osloveno, aby se spolupodílelo na přípravě Evropského summitu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je plánován na květen letošního roku ve Stockholmu.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se švédská vize odklání od nezbytnosti úpravy pracovních podmínek zaměstnanců digitálních platforem, která byla snahou českého předsednictví, ale přes nesourodost názorů jednotlivých členských států nemohla být dokončena, a upře své síly směrem akcentovaným mimo jiné Evropským strategickým rámcem pro současné období – směrem k psychosociálním rizikům spojeným s prací a s duševním zdravím pracujících obecně. Globální pandemie dostala právě tato dvě témata do popředí zájmu nejen v oblasti výzkumu, ale také veřejných autorit, jež si začínají uvědomovat, že personální kapacity zaměstnavatelů nejsou dnes již tak snadno nahraditelné a kvalitní zaměstnanci potřebují k dobrému výkonu též kvalitní podmínky beroucí v potaz i nepříliš jednod

Související dokumenty

Související články

Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Elektronická cigareta na pracovišti
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Školení založené na kompetencích
Bezpečnost práce platí i pro malé firmy
Aktuálně z právních předpisů BOZP

Související předpisy

250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
65/1965 Sb. Zákoník práce
262/2006 Sb., zákoník práce
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
65/1961 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
166/2006 Sb. , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.

Související judikáty

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Pes na pracovišti
Platnost slovenských revizí