Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP

Vydáno: 10 minut čtení

Článek stručně informuje o aktivitách, které lze v roce 2023 očekávat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Evropský summit

Po vyhodnocení končícího předsednictví České republiky v čele Evropské unie, které bylo vysoce ceněno, je nyní Evropská unie v rukou Švédska, což však neznamená, že by naše evropská úloha zcela končila. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo osloveno, aby se spolupodílelo na přípravě Evropského summitu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je plánován na květen letošního roku ve Stockholmu.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se švédská vize odklání od nezbytnosti úpravy pracovních podmínek zaměstnanců digitálních platforem, která byla snahou českého předsednictví, ale přes nesourodost názorů jednotlivých členských států nemohla být dokončena, a upře své síly směrem akcentovaným mimo jiné Evropským strategickým rámcem pro současné období – směrem k psychosociálním rizikům spojeným s prací a s duševním zdravím pracujících obecně. Globální pandemie dostala právě tato dvě témata do popředí zájmu nejen v oblasti výzkumu, ale také veřejných autorit, jež si začínají uvědomovat, že personální kapacity zaměstnavatelů nejsou dnes již tak snadno nahraditelné a kvalitní zaměstnanci potřebují k dobrému výkonu též kvalitní podmínky beroucí v potaz i nepříliš jednod

Související dokumenty

Související články

Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Elektronická cigareta na pracovišti
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Karta BOZP pro profesi: Fyzioterapeut
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Kontrola dodržování léčebného režimu
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě

Související předpisy

250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
65/1965 Sb. Zákoník práce
262/2006 Sb. zákoník práce
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
65/1961 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
166/2006 Sb. , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.

Související judikáty

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pes na pracovišti
Platnost slovenských revizí