Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance

Vydáno: 28 minut čtení

Současná společnost se stále více zaměřuje na ekonomiku 24/7 a očekávání lidí, že budou pracovat ve kteroukoli denní dobu. Mnoho lidí pracuje na směny, pracuje v noci nebo pracuje velmi dlouhou dobu, což může mít nepříznivé účinky na zdraví. Práce na směny a nepravidelná nebo dlouhá pracovní doba mohou nepříznivě ovlivnit zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků. Únava, která je s touto formou práce spojena, musí být řízena, jako každé jiné nebezpečí, kterým jsou zaměstnanci na pracovišti vystaveni.

Únava je víc než pocit únavy a ospalosti. V práci je únava stavem duševního a/nebo fyzického vyčerpání, které snižuje schopnost pracovat bezpečně a efektivně. Únava ovlivňuje bdělost, což může vést k chybám a nárůstu nehod a zranění. [1]

1. Vliv pracovní doby na výkon, bezpečnost a zdraví

Je normální pociťovat únavu nebo ospalost po dlouhodobé fyzické, duševní nebo emocionální námaze v práci. Na druhé straně, únava vede k fyzickému, duševnímu nebo emocionálnímu vyčerpání a brání tak lidem v bezpečném výkonu práce. Dlouhá pracovní doba, s intenzivní duševní nebo fyzickou námahou nebo během určité nebo celé přirozené doby spánku, může způsobit únavu.

Únava může také vyplývat z nerovnováhy mezi požadavky práce, jako je fyzická, mentální nebo emocionální námaha potřebná k provedení úkolu, a osobními a pracovními zdroji poskytovanými na podporu člověka při zvládání těchto požadavků. Rovněž i nedostatek času na duševní a fyzickou regeneraci mezi směnami mohou způsobit únavu zaměstnanců. To vše má zjevné důsledky pro bezpečnost na pracovišti.

Důležité:

Existují tři kategorie únavy: fyzická, mentální a emocionální.

Fyzická únava: Je výrazné fyzické vyčerpání a snížená schopnost zapojit se do fyzických aktivit, jako je manuální práce.

Duševní únava: Je výrazné duševní vyčerpání a snížená schopnost zapojit se do kognitivních činností, jako je rozhodování.

Emocionální únava: Je výrazné emoční vyčerpání a snížená schopnost zapojit se do emočních aktivit, jako je empatie nebo péče o druhé. [2]

Emocionální únava obvykle zahrnuje pocity emočního vyčerpání a potíže s péčí o druhé a může také zahrnovat pocity frustrace, deprese, hypervigilance, vyhýbání se, strachu a vtíravých myšlenek. Emocionální únava může být také označována jako únava ze soucitu v kontextu práce, která vyžaduje empatii nebo péči o druhé. [2]

Někteří lidé pociťují v práci silnou únavu. To může vést k horšímu výkonu u úkolů, které vyžadují pozornost, rozhodování nebo vysokou úroveň dovedností. U práce kritické z hlediska bezpečnosti mohou účinky únavy způsobit zvýšená rizika. Únava je však až příliš často vnímána jako známá a přijatelná součást každodenního života. Dlouhá pracovní doba může být v kultuře pracoviště dokonce přijímána jako „normální a přirozená“. [3]

Některé organizace se však v současnosti začínají pečlivě zabývat třemi aspekty práce na směny:

  • rizika pro zdraví,
  • možný dopad na bezpečnost,
  • dopady na sociální a rodinný život pracovníků na směny. [3]

Pravděpodobné účinky na bezpečnost

Pracovní výkon může být horší při práci na směny, zejména při práci na noční směny. Obecně platí, že časné ranní hodiny, např. mezi 02:00 a 05:00, představují nejvyšší riziko nehod souvisejících s únavou. Nedostatek spánku může vést ke snížení úrovně bdělosti. Kumulativní nedostatek spánku během několika dní může mít za následek „spánkový dluh“, s výrazně sníženou úrovní produktivity a pozornosti. [3]

Důležité: Informujte zaměstnance o včasných varovných příznacích únavy. Minimalizujte provádění kritických činností z hlediska bezpečnosti během časných ranních hodin, od 1:00 do 6:00, kvůli zvýšenému riziku únavy. [4]

Spánek a bdělost

Spánek je dobrý pro zdraví a udržení bdělosti a výkonnosti, a je stejně nezbytný jako vzduch. Dospělí obvykle potřebují sedm až osm a půl hodiny spát v noci. Méně než to, způsobuje „spánkový dluh“. Takže člověk, který potřebuje osm hodin spánku, ale dostane jen pět, má spánkový dluh tři hodiny. Spánkový dluh vede ke zh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Překrývání směn
Směna a její maximální délka
Pružná pracovní doba
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Opičí neštovice a pracovní prostředí
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Alkohol na pracovišti
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Přestávky v práci
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
BOZP mladistvých zaměstnanců
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Aktualizace směrnic BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní