Práce ve ztíženém prostředí

Plné znění otázky

V naší společnosti zaměstnáváme zaměstnance, kteří pracují na pozicích s různými riziky pracovního prostředí v kategorii 2 a 3. Dle § 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je zaměstnavatel povinen vést evidenci rizikových prací, kde jedním ze sledovaných údajů je počet směn odpracovaných při rizikové práci.

Jakou dobu musí během jedné směny zaměstnanec v riziku strávit, aby se do tohoto počtu započítala? A zda se tato evidence vede pro příslušného zaměstnance za všechna rizika dohromady nebo je potřeba vést evidenci o počtu směn v riziku hluku a např. prachu zvlášť?

Dle § 117 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, činí výše příplatku nejméně 10 % z minimální mzdy a dle § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 10 % z minimální mzdy za každý zatěžující vliv. Pokud je tedy zaměstnanec po část směny vystaven prašnému prostředí, po další část hlučnému a po další část např. chemickým látkám, přísluší mu za tuto směnu trojnásobek příplatku, nebo by musel být ve stejný čas vystaven několika rizikům naráz, aby se příplatek násobil?

Posuzuje se každá směna individuálně dle skutečně vykonávané činnosti, nebo když s sebou daná pozici dle kategorizace prací nese určitá rizika pracovního prostředí (např. pozice svářeče má rizika prachu, hluku a vibrací), má zaměstnanec automaticky nárok na trojnásobný příplatek za každou odpracovanou hodinu bez ohledu na to, zda se během směny vystavil všem třem rizikům? Vznikne zaměstnanci nárok na příplatek v riziku hluku i v případě, že bude mít při výkonu práce ochranu hluku v podobě špuntů do uší nebo sluchátek?

Lze např. interní směrnicí stanovit, že bude všem zaměstnancům příslušet měsíční paušál jako příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí bez ohledu na to, kolik hodin skutečně odpracují?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odměny zdravotníkům - vstupování do průměru
Dohoda o provedení práce
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Stravenkový paušál u jednatele
Délka pracovní doby
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnanec u lékaře
Umístění požární značky
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Výpočet dělené směny
Školení první pomoci
Příplatek za noční a odpolední směnu
Aktualizace směrnic BOZP
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Příplatek za třídnictví

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Několik poznámek k valorizaci rent
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking, trend dnešní doby?

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 37, 39, 40 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§ 117 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
§ 7 předpisu 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí