Kontrola dodržování léčebného režimu

Vydáno: 16 minut čtení

„Spal jsem jako zabitý.“ To může vyjadřovat pocity spokojeně spícího nebo usínajícího člověka, ale my máme na mysli právní důsledky stejně znějící výmluvy práce neschopného zaměstnance pro nemoc nebo úraz. Jedná se o pozoruhodné pracovníkovo zdůvodnění, které použil při kontrole dodržování povinností v době, kdy byl v pracovní neschopnosti. Tyto výmluvy se ve zvýšené míře týkají i zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz, a v době pracovní neschopnosti nedodržují léčebný režim. Zejména se jedná o „lehčí“ pracovní úrazy, jejichž následky umožnují zaměstnancům např. „navštěvovat“ i v této době různé akce nebo i restaurační zařízení. Jak takové situace zaměstnavatel má řešit, a co umožňuje právní úprava?

Dočasná pracovní neschopnost

Podle § 192 odst. 6 zákoníku práce (dále ZP) mohou zaměstnavatelé kontrolovat dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (dále jen „režim pracovní neschopnosti) v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti potvrzené lékařem.

Režim pracovní neschopnosti zaměstnance stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a zahrnuje:

  • stanovení léčebného režimu,
  • povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat vycházky,
  • povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje,
  • povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tuto změnu nevylučuje,
  • provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Režim dočasné pracovní neschopnosti je ve vztahu k léčebnému režimu širší pojem. Pro pracovněprávní účely není celkový obsah nebo porušování léčebného režimu rozhodující. Při posuzování postoje zaměstnance se hodnotí pouze dvě složky léčebného režimu, zda se zdržuje v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a zda dodržuje režim vycházek.

Povolení vycházek

O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby, a o změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce.

Zaměstnanec (pojištěnec) je povinen:

  • dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
  • umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Při této kontrole je dočasně práce neschopný

Související dokumenty

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Homeworking, trend dnešní doby?
BOZP mladistvých zaměstnanců
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Řidiči referenti a jejich školení
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Mladí lidé a BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Měnící se svět práce a wellbeing
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Letní brigády z pohledu BOZP
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Externí vedoucí pracovník
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Pracovní úraz
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky