Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou

Vydáno: 41 minut čtení

Jednoznačný pohled na BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci), respektive podstatu BOZP, představuje v současnosti vysoce aktuální problém. Vyslovené názory Luboše Poka ale vyvolávají celou řadu vedlejších otázek a také vzbuzují vážná podezření.

Také mě zajímá pohled na současnou BOZP – ale nejen na současnou
Ing.
Antonín
Dušátko
Úvodní informace
Autor má rozepsaný seriál, ve kterém se zamýšlí nad podstatou bezpečnosti práce – částečně i z širšího pohledu celé BOZP. V této souvislosti dosud byly otištěny následující příspěvky:
1.
Zamyšlení nad obsahem slov „bezpečnost práce“, Bezpečnost a hygiena práce (BHP) č. 12/2018, s. 5 až 10,
2.
Zamyšlení nad obsahem slov „bezpečnost práce“ - pokračování, BHP č. 4/2019, s. 25 až 32,
3.
Zamyšlení nad obsahem slov „bezpečnost práce“ - dokončení, BHP č. 7-8/2019, s. 37 až 44.
Poznámka:
V posledním příspěvku byl k celonárodní diskusi předložen návrh definice pojmů jednak
„bezpečnost práce“
- v tradičním, základním pohledu, a současně také
„bezpečnost pracovních činností“
, do kterého jsou zahrnuty také „mimopracovní oblasti“ konání člověka. Jako první se do této diskuse zapojil Ing. Jaromír Elbel, který v BHP č. 4/2021 publikoval svůj příspěvek – Zamyšlení nad pojmem „Bezpečnost při práci“.
Výše uvedené je také důvod, proč se autor snaží sledovat publikované příspěvky s tímto zaměřením. V této souvislosti jej zaujal společný článek (autoři Petr Hlavsa a Michal Běhounek), otištěný v našem časopise – v čísle 11 z roku 2021, pod názvem „Pohled osobnosti na současnou BOZP“ (1). V tomto článku je uveřejněn rozhovor s Lubošem Pokem, ke kterému autor cítí potřebu se vyjádřit.
V rámci úvodních informací je účelné ještě doplnit, že oproti bezpečnosti práce, kde nám dosud stále chybí sjednocený pohled na tuto oblast, je na tom ochrana zdraví výrazněji lépe. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „
stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady“
(2).
Poznámka:
Tuto přesnou definici lze ale považovat pouze za teoretickou a ideáln
í
, v běžné praxi průběžně nedosažitelnou. Vždyť až 95 % lidí lze celosvětově označit jako nemocných nebo postižených – vadou, nepohodou (3).
Ochrana zdraví je v našich podmínkách, a to dokonce v nejširším slova smyslu, rovněž zcela jednoznačně specifikována. WikiSkripta, která představují otevřený prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů, v Mefanetu (vzdělávací síť českých a slovenských lékařských fakult) uvádějí následující specifikaci: „
Ochranou zdraví se má dosáhnout toho, aby z žádné lidské aktivity nevznikala nepřijatelná zdravotní rizika“
(4).
Autorův první dojem a související zamyšlení
Po prvním, pouze zcela orientačním, seznámení s uvedeným rozhovorem, ve kterém je konstatováno, že Luboš Pok zajišťuje služby pro více než 100 malých firem různého zaměření, přičemž současně uvádí, že bezpečnost práce vnímá jako službu, byl autor jmenovaným téměř fascinován. Stále má v živé paměti dobu svého aktivního působení – zejména v rámci tehdejšího státního odborného dozoru nad bezpečností práce – viz zákon č. 174/1968 Sb. V jeho počátečním období, vedle své základní specializace, současně spolupracoval, a
de facto
také i z části spoluzodpovídal za bezpečnost práce v rámci tehdejšího Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (FMHTS) a později ještě také v rámci bývalého Federálního ministerstva všeobecného strojírenství (FMVS).
Každodenní pracovní úkoly, jakož i v uvedené době neustále vznikající nové problémy, značně převyšovaly nejen odborné, ale i časové možnosti autora. Řečeno jinými slovy, autor byl průběžně traumatizován, že není schopen v plném rozsahu zajistit plnění daných úkolů. Přitom někdejší hutnictví a strojírenství, jakož i pozdější těžké a všeobecné federální strojírenství, z pohledu autora, představovalo sice téměř „nekonečně širokou pracovní oblast“, nicméně značně zúženou ve srovnání s rozsahem působnosti jmenovaného.
Ve snaze o zajištění tehdejších každodenních úkolů, byl autor nucen vyhledávat nejen odborné konzultace, ale přímo i těsnou pracovní spolupráci, s řadou předních specialistů působících zejména v tehdejším Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. Jako příklad možno uvést technologii obrábění a tváření kovových materiálů, která byla tehdy soustředěna převážně do uvedených resortů. Rovněž obrábění dřeva, přesněji lze říci jeho zpracovávání, zejména v rámci dřevomodeláren ve velkých slévárenských provozech, představovalo z pohledu bezpečnosti práce závažný problém. Je ale pravda, že rozhodující počty dřevozpracujících strojů byly v době federace provozovány zejména v rámci národních průmyslů obou tehdejších republik.
Z celé řady dalších, si autor s úctou vzpomíná např. na Václava Kučeru, který u nás v uvedené době představoval „absolutní špičku“ v oblasti obrábění kovů, podobně jako Jindřich Kratochvíl, který tvořil obdobu u tváření kovových materiálů. Na úseku obrábění dřeva tuto dvojici doplňoval Václav Svoboda, rovněž celostátně uznávaný a respektovaný odborník a specialista. Je třeba ještě připomenout, že v uvedené době byl sice již samozřejmostí jednotkový pohon příslušného pracovního stroje, ale zpracovávaný materiál, až na vzácné výjimky, byl do příslušných strojů, zejména na obrábění dřeva a tváření kovových materiálů – oproti naší dnešní současnosti – vždy zásadně vkládán jenom ručně.
V uvedené době, při výrazně nižší úrovni bezpečnosti práce – a to v celém rozsahu – při porovnání se současností, byla zcela logicky vykazována výrazně vyšší pracovní úrazovost. Smyslem tohoto příspěvku ale není sledování uvedené úra

Související dokumenty

Související předpisy

174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
498/2001 Sb. , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
40/2009 Sb. trestní zákoník
89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související články

Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Hasicí přístroj v budově
Práce ve ztíženém prostředí
Skladování a nakládání s NCHL
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti