Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům

Vydáno: 13 minut čtení

Podle § 104 odst. 5 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. , musí zaměstnavatel poskytovat ochranné pracovní prostředky podle vlastního seznamu zpracovaného na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště. Jde o vnitřní předpis (vnitrofiremní opatření), který musí vydávat každý zaměstnavatel, i kdyby zaměstnával třeba jen jednoho zaměstnance; v seznamu musí přihlédnout nejen ke konkrétním podmínkám pracoviště, ale i k vlastnostem jednotlivých OOPP.

Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
JUDr.
Ladislav
Jouza
Zhodnocení rizik a úpravu seznamu pro poskytování OOPP provede zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám na pracovišti, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové technologie, vzniku nových nebo změně dosavadních pracovních podmínek.
Ochranné prostředky se používají tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními, metodami a postupy např. organizace práce. Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více ochranných prostředků, musí být prostředky vzájemně slučitelné.
Zejména v minulém období se objevila nová onemocnění, která si vyžádaly řadu ochranných opatření ze strany zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnancům (např. onemocnění covidem, bolesti zad a trupu, stresové situace na pracovišti apod.).
V zájmu předcházení následkům podobných onemocnění by měl zaměstnavatel tyto preventivní podmínky zhodnotit a uvést v podobě ochranných prostředků do nového nebo doplněného předpisu k OOPP pro rok 2023.
Rozsah vybavení
Rozsah vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky musí vždy odpovídat povaze vykonávané práce a pracovním podmínkám.
Podmínky používání OOPP musí být stanoveny zaměstnavatelem na základě závažnosti a četnosti rizika, charakteristiky pracoviště a
parametrů příslušného ochranného prostředku
. Tyto podmínky může stanovit též příslušný orgán státního odborného dozoru.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Svařování
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Pozor na pracovní úrazy
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Práce ve ztíženém prostředí
Praní pracovních oděvů
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Práce ve výškách
Délka pracovní doby
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Zaměstnanec u lékaře
Stohování krabic
Použití vlastního vozidla při služební cestě

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
447/2001 Sb. o báňské záchranné službě
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků