Letní brigády z pohledu BOZP

Vydáno: 39 minut čtení

S blížícími se prázdninami dostáváme řadu dotazů ohledně práce mladistvých a ohledně práce studentů vůbec. Podívejme se proto společně, jaké možnosti dává náš právní řád těmto osobám.

Letní brigády z pohledu BOZP
JUDr.
Eva
Dandová
Předně je třeba ujasnit, že zákoník práce ani žádný jiný právní předpis nezná pojem „brigáda“ nebo „studentská brigáda“. Přitom v praxi, a dokonce i v personalistice, se tyto dva pojmy vžily již po několik generací a používají se k označení krátkodobého smluvního vztahu, zpravidla uzavíraného formou pracovněprávního vztahu. Velmi často se tento pojem užívá pro označení pracovněprávních vztahů studentů středních a vysokých škol v denním studiu. Proto se v následujících řádcích vracíme k této problematice, ovšem především z pohledu BOZP.
Také je třeba ujasnit, že zákoník práce nemá ani definici pojmu studenta, tuto definici nemají ani ostatní právní předpisy, dokonce i zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento pojem nedefinuje a podstatě ho používá vedle pojmu „žák“, s tím že v běžné komunikaci se vžilo rozlišování žáků základních škol, resp. žáků plnících povinnou školní docházku od studentů středních škol, kteří již povinnou školní docházku mají splněnou.
Jediným zákonem, který zařazuje studenty do definice, ale do definice pojmu „nezaopatřené dítě“ je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle něj se za nezaopatřené dítě považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, to je ale vymezení potřebné pro účely sociální zabezpečení a důchodového pojištění.
Zákoník práce více než pojem student používá pojem „mladistvý“ a ten definuje v § 350 ZP. Podle této definice je mladistvým zaměstnanec mladší 18 let. To je důležité např. při podpisu dohody o odpovědnosti za schodek na hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat podle § 250 ZP nebo při podpisu dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů podle § 255 ZP, které mohou být uzavřeny nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let. K tomu již před dávnými lety vysvětlil Nejvyšší soud v jednom rozsudku, že před dovršením osmnácti let nemůže tuto dohodu platně uzavřít ani zaměstnanec, jenž dosáhl zletilosti podle občanského zákoníku např. uzavřením manželství s povolením soudu.
V článku 29 odst. 1 LZPS je zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky. Jde o velice důležité sociální právo mladých lidí, jehož realizace jim umožňuje, aby se zapojili do učebního nebo pracovního procesu, aniž by to bylo na újmu jejich zdraví a rozvoji. V souladu s ustanovením článku 29 odst. 2 LZPS mají mladiství právo na ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
Je to i logické, neboť právní ochrana mladistvých musí být stejná, jak v případě, kdy mladiství se připravují na povolání (tedy jsou studenty střední odborné školy, středního odborného učiliště, nebo konzervatoře), tak za situace, kdy již vstupují do skutečného pracovního poměru, lhostejno jestli na dobu neurčitou (tedy do pracovního poměru „natrvalo“) nebo jen do pracovního poměru na dobu určitou o prázdninách nebo jestli uzavírají některý mimo pracovněprávní vztah – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, tedy tzv. prázdninovou brigádu.
Úvodem je také třeba zdůraznit, že zákoník práce, poté co občanský zákoník upravuje od 1. 1. 2014 právní osobnost a svéprávnost i pro pracovněprávní účely, se touto problematikou vůbec nezabývá. Občanský zákoník rovněž obsahuje v § 34 zákaz dětské práce. Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti.
Podle § 35 obč. zák. platí obecně, že nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.
Vzhledem k tomu, že podle § 43 ŠZ platí, že žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky, platí, že i žák, který

Související dokumenty

Související předpisy

1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Související články

BOZP mladistvých zaměstnanců
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kontrola dodržování léčebného režimu
Pracovní podmínky mladistvých
Posudkový závěr

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nařízení práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Aktualizace směrnic BOZP
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn