Vzor: Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Vydáno: 4 minuty čtení

Vztah k právním předpisům

související ustanovení:

Pojmové znaky

Odpovědnostní vztahy, Odpovědnost zaměstnance za škodu, Náhrada škody, Zproštění odpovědnosti

Základní pojmy

Škoda – majetková újma vyčíslitelná v penězích

Dvoustranné právní jednání – je vzájemný shodný projev vůle účastníků

Dohoda – dvoustranné právní jednání; k jejímu uzavření dojde, jakmile se smluvní strany shodly na jejím obsahu

Náležitosti

a) jméno zaměstnance

b) konkrétní označení svěřeného předmětu a uvedení jeho ceny

c) den jeho převzetí zaměstnancem

d) závazek zaměstnance uhradit škodu způsobenou ztrátou svěřeného předmětu

e) místo a datum, jména a podpisy účastníků

Specifika

V případě povinnosti zaměstnance nahradit škodu vzniklou ztrátou svěřených věcí jde o zpřísněnou formu odpovědnosti, kdy se zavinění zaměstnance předpokládá (tj. zaměstnavatel je nemusí prokazovat) a zaměstnanec je povinen hradit takto způsobenou škodu v plné výši. Podmínkou je však existence písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci , která může být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec, jehož svéprávnost nebyla omezena, dosáhl věku 18 let.

Věci, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za jejich ztrátu.

Charakteristickým znakem u svěřených věcí je možnost zaměstnance mít je stále ve své dispozici a zabránit jejich užívání jinými osobami bez jeho vědomí. Jde např. notebooky, speciální kamery, cenné měřící přístroje apod. Naproti tomu nelze svěřit na základě takovéto dohody vybavení kanceláře, přístroje používané společně větším počtem zaměstnanců, apod. Zaměstnanec může od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění jejich ochrany. Odstoupení musí být zaměstnavateli sděleno písemně. Doručením odstoupení od dohody zaměstnavateli nebo skončením pracovního poměru dohoda zaniká.

Pomine-li důvod pro svěření věci, při skončení pracovního poměru nebo při odstoupení od dohody, je zaměstnanec povinen ji vrátit ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. Jejího vrácení se může zaměstnavatel domáhat žalobou.

Forma

Dohoda musí být uzavřena písemně.

Poznámky

V případě, že zaměstnanec věc, která mu byla svěřena na základě dohody, neztratí, ale pouze poškodí, odpovídá za tuto škodu podle zásad obecné odpovědnosti, kdy je její náhrada limitována čtyřapůl násobkem jeho průměrného výdělku (v případě nedbalostního zavinění).

Svěření věci více zaměstnancům do společné dispozice na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zákon neumožňuje.

Judikatura:


Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Název zaměstnavatele ............................

se sídlem v .....................................

IČ ..............................................

Jednající .......................................

(dále jen zaměstnavatel)

a

Jméno zaměstnance ...............................

narozen .........................................

bydliště ........................................

(dále jen zaměstnanec)

 

uzavírají podle § 255 zákoníku práce tuto

dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

1. Zaměstnanec dne ............. převzal ........ (předmět), v ceně ......... (částka), který potřebuje pro výkon své práce.

2. Zaměstnanec bere na vědomí, že v případě ztráty svěřené věci odpovídá za takto způsobenou škodu, kterou je povinen hradit v plné výši, pokud neprokáže, že ke ztrátě došlo bez jeho zavinění.

3. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec mohl svěřenou věc ukládat do uzamykatelné (schránky, skříně, trezoru) na svém pracovišti a pouze zaměstnanec byl držitelem klíče od jejího zámku.

4. Tato dohoda zaniká dnem skončení pracovního poměru, nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody ze zákonem stanovených důvodů doručeno zaměstnavateli, pokud nebude v odstoupení uveden den pozdější.

 

V ................. dne ..............

.....................................................

(razítko a podpis zaměstnavatele,

popř. oprávněného vedoucího zaměstnance)

.....................................................

(jméno a podpis zaměstnance)