Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů

Vydáno: 6 minut čtení

Za poslední tři dekády došlo k dynamickému rozvoji ve světě práce, což vedlo k rozsáhlým změnám pracovního trhu u nás i ve světě. Jak se rozvojové země industrializují, moderní západní národy se deindustrializovaly. Globalizace spolu s deindustrializací vede k rychlému nárůstu specializací pracovních činností především v odvětví služeb a k prudkému poklesu primárních výrobních procesů ve vyspělých ekonomikách. Ještě novějším a důležitějším atributem pro strategické cíle v BOZP je dramatický posun od stabilních, pevných a trvalých pracovních režimů k mnohem komplikovanějším, často „flexibilním“ a neurčitě definovaným pracovním formám, včetně mnohonásobných pracovních úvazků. V případě zaměstnanců, kteří pracují pro více zaměstnavatelů, hrozí problémy duševní, popřípadě fyzické, které jsou spojeny s možnou zvýšenou úrazovostí a to v důsledku tělesné i duševní únavy. Těmto závažným problémům je třeba se věnovat. Pracovní vyčerpání, stres, únava či zvýšená úrazovost zaměstnanců má však dopad i na samotné zaměstnavatele a to snížením produktivity práce a zvýšenými náklady na výchovu a zaškolování nových pracovních sil.

Pracovat na více jak jeden úvazek? V dnešní době to není zcela ojedinělé, i když pohledem do minulosti je již situace lepší. Podle oficiálních údajů (ČSÚ) má v současnosti více než jeden úvazek (resp. druhé /další/ zaměstnání) přibližně 147 000 zaměstnanců (1Q/2018). To představuje necelé 3 % zaměstnanců. V minulosti byla situace poněkud odlišná. Mezi lety 1993 a 2008 docházelo ke stálému poklesu takto pracujících zaměstnanců. Nejvyšší počty byly v roce 1993, kdy se počet takto pracujících zaměstnanců pohyboval kolem 274 000 zaměstnanců (1Q/1993). To odpovídalo necelým 6 % zaměstnanců. Nejnižší hodnota byla zjištěna v roce 2008, kdy se počet takto pracujících zaměstnanců pohyboval kolem 93 000 zaměstnanců (4Q/2008). To odpovídalo necelým 2 % zaměstnanců. Od roku 2008 pak dochází k pozvolnému nárůstu počtu takto pracujících zaměstnanců. Toto dokládá také obrázek dále.

Jak tedy ukazují čísla za poslední roky, lze očekávat i nadále nárůst v počtu takto zaměstnaných osob. S tím souvisí různé problémy. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost především spolehlivosti lidského činitele, regeneraci zaměstnance a problémům psychosociálním, konkrétně skloubení pracovního a rodinného života.

Ze statistik plyne, že největší podíl zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním je v současné době (1Q/2018) v Královéhradeckém kraji. Zde má další zaměstnání necelých 6 % zaměstnanců. Na druhém místě je kraj Karlovarský, kde má další zaměstnání necelých 5 % zaměstnanců. Z pohledu pohlaví je nejhorší situace v případě žen opět v Královéhradeckém kraji, kde má další zaměstnání necelých 7 % zaměstnaných žen. V případě žen je na druhém místě taktéž kraj Karlovarský, kde má další zaměstnání něco přes 5 % zaměstnaných žen. Obecná míra zaměstnanosti je v obou těchto krajích kolem 98 %. Pro tuto chvíli se nepodařilo najít žádnou závislost mezi počtem takto zaměstnaných osob a mírou zaměstnanosti, nezaměstnanosti či bohatosti regionu.

Toto byla prvotní presentace statistických hodnot vytěžených z dat ČSÚ. Lze předpokládat, že po podrobnější analýze dat se podaří najít nečekané závislosti. Již pro tento okamžik je, ale zřejmé, že je potřeba se této problematice věnovat v obecnější rovině. Statistické údaje nebudou pravděpodobně dostatečně přesně popisovat reálnou situaci. Z neoficiálních zdrojů lze předpokládat, že zaměstnanců pracujících na více úvazků bude výrazně více. Tato čísla mohou dosahovat až cca 20 % zaměstnanců. To se bude týkat především méně kvalifikovaných zaměstnanců, kteří žijí v dražších lokalitách, jako je především Praha a další krajská města.

Důvod, proč se v současnosti zvyšuje počet zaměstnanců s více jak jedním zaměstnáním, lze mimo jiné spatřovat také v touze těchto zaměstnanců po výdobytcích moderní doby, jako jsou dovolené či vlastní bydlení a to s příspěvkem levných peněz na trhu. To lze vyvodit spolu s tím, že s postupným zdražováním peněz se mění též podíl osob s více než jedním zaměstnáním. V budoucnu lze předpokládat, že toto bude jedním z hlavních motorů růstu počtu zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním. Z pohledu BOZP bude potřeba se zaměřit především na osoby s více půjčkami, které pracují na pozicích, kde svým chováním mohou ohrozit nejen sebe, ale i další osoby. To se týká například operátorů ve výrobě, řidičů a především pak lékařů. V případě lékařů je situace kritická již v současnosti, kdy lékaři pracují mnohdy nejen na přesčasy, ale také na více pracovištích, pro formálně různé zaměstnavatele. Tuto situaci bude zapotřebí podrobněji řešit. Pozornosti ba neměly uniknout především ženy, u kterých je práce pro více než jednoho zaměstnavatele častější (muži 2,6 %, ženy 3,1 %).

Vývoj procentuálního zastoupení počtu zaměstnanců s druhým (dalším) zaměstnáním

V dnešní době vzrůstá poptávka po jasnějším pochopení, zda je znásobená a nejistá práce sociálním determinantem zdraví a zda jsou stále náročnější, ale i vystresovaní pracovníci s větším počtem pracovních úvazků ohroženi negativními důsledky v oblasti bezpečnosti a zdraví.

Podle dosud neoficiálních informací se tato problematika týká především mladší generace a dále pak generace předdůchodové. I toto bude důležité zohlednit při ochraně zaměstnanců. Ta by měla být prováděna především osvětou. Zaměstnanci sami by si měli uvědomit, že je potřeba také řádný odpočinek. Zohlednit by to měli i zaměstnavatelé, pro které je důležitá především produktivita. Zaměstnavatelé by tak měli zvážit, zda není lépe své zaměstnance více finančně motivovat, aby nemuseli přibírat další zaměstnání, a při tom stále odváděli bezchybnou práci. Pro tuto chvíli má zaměstnavatel v podstatě právní prostor pouze v případě, kdy zaměstnanec vykonává další zaměstnání v obdobném oboru, jakým je obor podnikání zaměstnavatele.

LITERATURA:

  • Český statistický úřad. 2018: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2018. Dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-ctvrtletni-udaje-1-ctvrtleti-2018>
  • Český statistický úřad. 2017: Trh práce v ČR - časové řady - 1993 až 2017. Dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/trh-prace-v-cr-casove-rady-1993-az-2017>
  • Zachariáš, Jaroslav. 1994: Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon jiném výdělečné činnosti. In: Právní praxe v podnikání: Měsíčník Komory komerčních právníků ČR – [Praha]. – ISSN 1210-4043. – roč. 3, č. 4, s. 34-36.
  • Šimečková, Eva. 2003: Jiná výdělečná činnost za trvání pracovního poměru. In: Právo a zaměstnání: Odborný časopis pro pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku – [Praha]. – ISSN 1211-1139. – roč. 9, č. 9, s. 4 - 10.
  • Jouza, Ladislav. 2003: Může zaměstnavatel zakázat vedlejší výdělečnou činnost? In: Právní rádce: Měsíčník Hospodářských novin – [Praha]. – ISSN 1210-4817. – roč. 11, č. 1, s. 34 - 37.

Související dokumenty

Související články

Školení založené na kompetencích
Řidiči referenti a jejich školení
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Obsah prověrky BOZP v malých podnicích
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část

Související komentovaná judikatura

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Hasicí přístroj v budově
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti