Umístění požární značky

Plné znění otázky

Vvyhláška o požární prevenci (č. 246/2001 Sb.) v § 3 říká, že „Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka) umístěná na viditelném místě". Je jiným právním předpisem, normou apod. určena minimální nebo maximální výška umístění této značky? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doplňující otázka k dotazu ID č. 16287 - Spolek - účetnictví
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Související články

Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Nová právní úprava dovolené
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Kontrola dodržování léčebného režimu
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů