Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Plné znění otázky

Naši zaměstnanci fasují osobní ochranné pracovní prostředky.

1) V případě ukončení pracovního poměru jsou dle naší směrnice povinni vrátit OOPP zaměstnavateli. V případě, že zaměstnanec OOPP nevrátí, můžeme mu bez jeho souhlasu se srážkou ze mzdy srazit zůstatkovou cenu OOPP?

2) Jak můžeme zaměstnance postihnout, když OOPP ztratí a musíme mu nafasovat nové? Můžeme taktéž vyčíslit zůstatkovou cenu a srazit ze mzdy? Když zapracujeme do směrnice, že v těchto případech bude zůstatková cena vyčíslena a sražena ze mzdy, zaměstnanec je písemně se směrnicí seznámen, nemusíme už zajišťovat souhlas se srážkou ze mzdy? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Program Antivirus a omezení zakázek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Hasicí přístroj v budově
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Ohlášení pracovního úrazu OIP

Související články

Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Řidiči referenti a jejich školení
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část

Související předpisy

§ 147. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce