Homeworking, trend dnešní doby?

Vydáno: 19 minut čtení

Článek se věnuje problematice práce vykonávané tzv. z jiného místa v režimu zákoníku práce a zákona o státní službě.

Úvod

Moderní trh práce dnešní doby předpokládá nejen vyšší kulturu pracovních podmínek zaměstnanců, flexibilitu pracovních, případně služebních vztahů, a v neposlední řadě také benefity pro jednotlivé zaměstnance, na něž jsou nejednou zaměstnavateli lákáni, ale také jiný přístup k výkonu práce, hledání efektivních cest, jak u procesů snížit náklady prostřednictvím lepší organizace práce, či novátorských přístupu k jejímu výkonu. Často uváděným benefitem pro zaměstnance, ať v soukromém sektoru, nebo v sektoru veřejném, bývá možnost tzv. práce z domova/práce z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele. Jedná se však opravdu o benefit? Jaké jsou podmínky výkonu takové práce? Jak je možné předcházet případným nesnázím v porozumění mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu práce tímto způsobem? Jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v tomto režimu? Na tyto a mnohé další otázky se bude soustředit tento článek.

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) upravuje ve svém § 317 výkon práce z jiného místa s tím, že stanoví, že na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje zákoník práce s určitými výjimkami. Zákoník práce neupravuje bližší omezení pro místo výkonu práce a předpokládá se jeho specifikace v pracovní smlouvě. Důležitým momentem je sama skutečnost, že zaměstnanec dle tohoto ustanovení vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. Je pak na místě, že na něj některá ustanovení zákoníku práce nelze použít (úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, odchylky při jiných důležitých překážkách, atd.) Nutno zdůraznit, že v případě pracovního poměru

Související dokumenty

Související články

Řidiči referenti a jejich školení
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Měnící se svět práce a wellbeing
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Řidiči referenti a jejich školení
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Mladí lidé a BOZP
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP, homeworking a home office
Možné přístupy k řešení práce formou home office
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
234/2014 Sb. o státní službě
144/2015 Sb. o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související komentovaná judikatura

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance

Související judikáty

Úprava pracovní doby a vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele
Provoz zaměstnavatele, závažné provozní důvody neumožňující úpravu pracovní doby a nárok soudce na úpravu pracovní doby (§156/2, § 270/1, § 270/2)

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě