Řidiči referenti a jejich školení

Vydáno: 16 minut čtení
Článek se věnuje problematice školení řidičů referentů v kontextu právní úpravy zákoníku práce a rozhodovací praxe soudů

Úvodem

Problematika školení zaměstnanců je často diskutovaným tématem, a ne jinak je tomu v oblasti školení tzv. řidičů referentů. Ve světle nedávno zaregistrovaných snah o úpravy v této oblasti je vhodné zdůraznit důležitost tohoto institutu. Pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 109 (poslanec Krejza) se snažil o úpravu § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce), vložením nového odstavce 3, který předepisoval nepoužití odstavce 2 v případě, že zaměstnanec prokázal znalost právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jím vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, úspěšným složením odborné zkoušky dle jiných právních předpisů. Tento návrh byl odůvodňován předpokládaným odstraněním zbytečné byrokracie jednak pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance, kterým by odpadla povinnost skládat přezkoušení jako řidiči referenti.

Ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce upravuje povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají školení zaměstnanců. Jedná se o ustanovení transpozičního charakteru, když je jím do zákoníku práce transponován článek 12 směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci věnovaný právě školení zaměstnanců. Z tohoto článku nejsou umožněny žádné výjimky a návrh nové dikce § 103 o

Související dokumenty

Související články

Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Motivační školení k prevenci rizik
Homeworking, trend dnešní doby?
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovní úrazy při cestách autem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance

Související judikáty

Pracovní úraz - dopravní nehoda
ZP:Obsah povinnosti zaměstnance chránit majetek zaměstnavatele (§73/1/d)
Pracovní úraz a plnění pracovních úkolů
Pracoviště zaměstnance a požívání alkoholických nápojů na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Povinné školení řidičů
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Profesní způsobilost řidiče
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Bezpečnostní listy na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace