Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti

Vydáno: 17 minut čtení

Zákon o zaměstnanosti stanovuje agenturám práce, obzvláště těm, které přidělují své zaměstnance k uživateli, mnoho povinností, které musí dodržovat. Jejich nesplnění může mít různé dopady, přičemž nejzávažnější z nich je odejmutí povolení k činnosti. Zvláštní skupinou jsou povinnosti notifikační povahy, na jejichž základě získává Úřad práce České republiky (dále též „ÚP ČR“) přehled o činnosti agentur práce, struktuře a počtu zaměstnanců, kteří jsou dočasně přidělováni. Cílem tohoto článku je přiblížit jednotlivé oznamovací povinnosti se zřetelem k přeshraničním aspektům zprostředkování zaměstnání.

Povinnost sdělit změny skutečností uvedených v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání může být vykonáváno pouze na základě zvláštního povolení, které uděluje na žádost právnické nebo fyzické osoby podle § 8 písm. g) zákona o zaměstnanosti generální ředitelství Úřadu práce České republiky. V žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání musí žadatel, který je právnickou osobu, uvést své identifikační údaje, kterými jsou obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, u zahraniční právnické osoby navíc rozšířené o údaj o umístění organizační složky v ČR a předmět podnikání, formu zprostředkování zaměstnání, pro kterou je povolení žádáno, a druhy prací, ke kterým se žádost váže, a identifikační údaje odpovědného zástupce (jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště osoby). Dále se dokládá potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba. Bezúhonnost odpovědného zástupce, který je občanem ČR, se dokládat nemusí, protože tu si generální ředitelství zjistí samo. Přiloží se také doklady o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce, a adresy pracovišť agentury práce, která budou zprostředkování provádět.

V případě fyzické osoby jsou požadavky na žádost o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání obdobné. Uvádí se jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a bydliště osoby. U fyzické osoby, která je podnikatelem, se vyžaduje uvedení obchodní firmy nebo jména, popřípadě jména, příjmení, rodného čísla, sídla, identifikačního čísla, bylo-li přiděleno. Zahraniční fyzická osoba sděluje navíc údaje o umístění organizační složky jejího podniku v ČR. Dále je nutné uvést místo (přesněji řečeno sídlo) a předmět podnikání, formu zprostředkování zaměstnání, pro kterou je povolení žádáno, a druhy prací

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Agenturní zaměstnávání po novele
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Úpadek personální agentury v praxi
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Kauce agentur práce
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Daňové aktuality
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 1. část
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Agenturní zaměstnanci
Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Agenturní zaměstnanci
Agentura práce
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnávání cizinců
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Švarc systém