Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém

Vydáno: 26 minut čtení

K naplnění definice nelegální práce, a tím i deliktního jednání, může dojít v případě, kdy je fakticky vykonávána závislá práce, ovšem nikoli v rámci pracovněprávního vztahu, ale v rámci vztahů z jiných oblastí práva. Tento fenomén, kdy dochází k zastírání závislé práce, označujeme v našem právním prostředí jako švarcsystém. Jeho škodlivost lze ilustrovat na dopadech na pracovníky, kteří se ho účastní, i na veřejné finance.

Podstata švarcsystému

Jedná se o jev na pracovním trhu, projev šedé ekonomiky, při kterém „osoby vykonávající pro podnikatele běžné činnosti v závislém vztahu nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé.1) Principem švarcsystému je zastírání pravé podstaty pracovněprávního vztahu tím, že osoby v postavení zaměstnanců jsou zapsány v živnostenském rejstříku, pomyslně provozují živnost a se svým zaměstnavatelem uzavírají smlouvy nikoli dle práva pracovního, nýbrž dle práva občanského. Ustanovení § 420 ObčZ definuje podnikatele jako toho, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (...)“. Ustanovení § 2 ŽZ definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Z podstaty obou definic vyplývá, že se jedná o pravý opak závislé práce, neboť postavení podnikatele – živnostníka není nijak odvislé od postavení dalšího subjektu. Zaměstnanec naopak trvá, dokud trvá zaměstnavatel.

Rozhodující pro posuzování, zda na základě jiného smluvního závazku dochází v reálu k výkonu závislé práce, je zjištění pravé vůle smluvních stran. Pokud se skutečná vůle stran shoduje s obsahem kontraktu, není důvod takové jednání postihovat. Pracovní právo je součástí práva soukromého a je tedy také ovládáno základní zásadou autonomie vůle jednotlivce, jež dává osobám právo volby právně významného chování. „Její projevy lze soustředit do čtyř variant chování: autonomie volby, zda učinit právní úkon, či nikoli, autonomie výběru adresáta právního úkonu, autonomie volby obsahu právního úkonu, autonomie volby formy právního úkonu.“2) Dle ÚS se jedná ale i o možnost svobodně se dohodnout na zániku smluvního vztahu a na případných následcích takového zrušení smlouvy.3) Např. pokud obě smluvní strany mají zájem na tom, aby pracovník vykonával práci samostatně a v realitě se bude opravdu jednat o samostatnou činnost, není důvodu pokládat takový vztah za vztah nelegální. NSS ve věci sp. zn. 2 Afs 84/2017 uvedl, že: „[p]okud se smluvní strany rozhodnou, v souladu s obecnými principy smluvního práva (smluvní svoboda, dobrá víra, nezneužívání ekonomicky silnějšího postavení apod.), do tohoto smluvního vztahu vstoupit a dojde k jeho skutečné realizaci, nejedná se o právní úkon zastřený.4) Tím přisvědčil stěžovateli, který podal kasační stížnost, neboť tento při uzavírání smluv se smluvními stranami nesimuloval žádný jiný právní úkon a smlouva o dílo nejlépe vyhovovala jeho potřebám. Tímto rozsudkem však vzápětí začali mnozí argumentovat ve prospěch praktikování švarcsystému, načež musel NSS vyzdvihnout pravou myšlenku předmětného rozhodnutí. Soud v něm pouze poukázal na důležitost zásady autonomie vůle stran, rozhodně nevyřkl, že by smluvní vymezení mělo přednost před skutečným stavem. V žádném případě se tak nesmí jednat o předstírání samostatné činnosti, zastírání skutečného stavu nebo zneužití práva.5)

Nejde ovšem o nijak průlomové myšl

Související dokumenty

Související pracovní situace

Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Švarcsystém z pohledu inspekce práce
Švarcsystém z pohledu inspekce práce
Nelegální práce
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Smlouva o sdružení a nelegální práce
Trestněprávní aspekty nelegální práce
Výkon nelegální práce cizinci
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Konec existence nelegální práce
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Zaměstnávání občanů EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy
Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Švarc systém
Volný vstup na trh práce - cizinec
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Dodavatel náhradního plnění
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Formulář A1
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Změna občanství během pracovního poměru
Ukrajinští zaměstnanci – problematika evidence jednotného čísla na OSSZ
Zaměstnávání cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance
Zaměstnávání cizince
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Agenturní zaměstnanci
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Zaměstnání cizince v ČR
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Agentura práce