Jak to tedy je s povinností uchazeče o zaměstnání dostavit se na stanovený termín na úřad práce?

Vydáno: 21 minut čtení

Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku, alespoň z hlediska zákonného vymezení této povinnosti, je v kontextu rozhodování správních soudů v současné době těžké najít jednoduchou odpověď, neboť tato povinnost je jimi zlehčována a podmiňována dalšími podmínkami, kdy až při jejich splnění může dle příslušných rozhodnutí soudů porušení této povinnosti vést k vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence.

Právní rámec:

§ 31 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže ... c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c)].

V obecné rovině můžeme konstatovat, že primárním cílem zařazení a vedení uchazeče v evidenci uchazečů o zaměstnání (dále jen „evidence") je jeho uplatnění či znovuzařazení na pracovní trh, resp. z pohledu Úřadu práce České republiky (dále jen „úřad práce") zprostředkování vhodného zaměstnání, jak ho definuje § 20 zákona o zaměstnanosti, tedy zaměstnání, které především zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jeho délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Za tímto účelem se fyzická osoba stává uchazečem o zaměstnání na základě svojí žádosti, čímž mimo jiné deklaruje ochotu spolupracovat s úřadem práce, přičemž si samozřejmě může i v rámci vedení v evidenci paralelně zaměstnání dále hledat sama. Uvedeným je současně realizováno právo na zaměstnání, jak o něm hovoří § 10 zákona o zaměstnanosti, když důležitým aspektem je zde vůle fyzické osoby, neboť se předpokládá, že tato musí mít skutečně o práci zájem. Taková osoba pak projeví svůj reálný zájem o zprostředkování zaměstnání tím, že o ně požádá úřad práce, a tedy se de facto uchází o zaměstnání prostřednictvím tohoto správního úřadu.

Deklarovaná spolupráce a skutečný zájem o práci ovšem obnáší ze strany uchazeče o zaměstnání plnění povinností, ke kterým se podáním žádosti o zařazení do evidence zavázal, a o kterých je každý uchazeč o zaměstnání v rámci každé žádosti řádně ze strany úřadu práce poučen, když tato povinnost vyplývá úřadu práce z § 19 odst. 2 zákona o zaměstnanosti1) a musí být splněna při podání žádosti, resp. v nejbližším možném okamžiku, kdy tak může úřad práce v náv

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti a průměrná mzda v národním hospodářství
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Vyslaný zaměstnanec
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP