Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení

Doprovod dítěte do školského poradenského zařízení ve stanovených případech je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Volno se poskytuje vždy jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, a to bez náhrady mzdy nebo platu.

Doprovod může dítěti poskytnout:

  • rodič,

  • manžel/manželka rodiče,

  • prarodič,

  • prarodič manžela/manželky rodiče,

  • sourozenec,

  • jiná osoba, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žije s dítětem v domácnosti.

Na pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

K doprovodu dítěte do školy zaměstnanci právo na pracovní volno ze zákona nemají. Výjimkou jsou zaměstnanci ve služebním poměru, kteří mají právo na 1 den pracovního volna s poskytnutím platu k doprovodu dítěte do základní školy v první den jeho povinné školní docházky a zpět.

Zaměstnavatel však může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci
Work-life balance
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Doprovod družky k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Překážka na straně zaměstnance
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Neplacené volno po RD
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu
Překážky v práci
Pracovní volno - přijímací zkoušky dcery
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Pracovní volno, jednání u notáře