Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 20 minut čtení

V návaznosti na předchozí článek, který se týkal zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání obecně, níže uvedený text se zaměřuje na nejčastější důvody, pro které může nebo musí být agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto.

Odejmutí povolení na základě § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti

Tento důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání ukotvený v § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti v sobě zahrnuje 3 skupiny porušení.

Předně Úřad práce ČR – generální ředitelství (dále jen „úřad práce“) rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže právnická osoba nebo fyzická osoba jinak poruší povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Z toho plyne, že k odejmutí povolení musí úřad práce přikročit vždy, když agentura práce jakkoliv poruší povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, kterých je nepřeberné množství. Jedná se zejména o závažná porušení spočívající v umožnění výkonu nelegální práce, zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo přidělování agenturních zaměstnanců na základě dohod o provedení práce. Nicméně sem patří i porušení povinností oznamovacího a evidenčního charakteru. K odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře práce tak podle zákona o zaměstnanosti dochází například v případě nesplnění oznamovací povinnosti nástupu občana EU nebo cizince k výkonu práce na území ČR dle § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nebo neohlášení změn vybraných údajů v rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání, které nastanou po podání příslušné žádosti, a to do 1 měsíce podle § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti. Tato porušení nejsou svou povahou tolik závažná a je tedy otázkou, zda je v tomto ohledu zákon o zaměstnanosti koncipován optimálně, neboť pro důvod ukotvený v § 63 odst. 3 tohoto zákona nedává úřadu práce možnost správního uvážení, zda pro konkrétní porušení zákona o zaměstnanosti je nutné povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmout a je povinností úřadu práce povolení odejmout i v případě nesplnění oznamovací povinnosti ve vztahu k jednomu zaměstnanci ze zahraničí.

Nutno však upozornit na to, že § 63 odst. 2 zákona o zaměstnanosti ukotvuje i další důvody k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající v porušení zákona o zaměstnanosti, které je třeba odlišit od § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti. V těchto případech patrně půjde o speciální důvody odejmutí povole

Související dokumenty

Související články

Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání po novele
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU

Související komentovaná judikatura

Zastřené zprostředkování zaměstnání

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související otázky a odpovědi

Agenturní zaměstnanci
Zahraniční agentura práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením