Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 20 minut čtení

V návaznosti na předchozí článek, který se týkal zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání obecně, níže uvedený text se zaměřuje na nejčastější důvody, pro které může nebo musí být agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto.

Odejmutí povolení na základě § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti

Tento důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání ukotvený v § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti v sobě zahrnuje 3 skupiny porušení.

Předně Úřad práce ČR – generální ředitelství (dále jen „úřad práce“) rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže právnická osoba nebo fyzická osoba jinak poruší povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Z toho plyne, že k odejmutí povolení musí úřad práce přikročit vždy, když agentura práce jakkoliv poruší povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, kterých je nepřeberné množství. Jedná se zejména o závažná porušení spočívající v umožnění výkonu nelegální práce, zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo přidělování agenturních zaměstnanců na základě dohod o provedení práce. Nicméně sem patří i porušení povinností oznamovacího a evidenčního charakteru. K odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře práce tak podle zákona o zaměstnanosti dochází například v případě nesplnění oznamovací povinnosti nástupu občana EU nebo cizince k výkonu práce na území ČR dle § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nebo neohlášení změn vybraných údajů v rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání, které nastanou po podání příslušné žádosti, a to do 1 měsíce podle § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti. Tato porušení nejsou svou povahou tolik závažná a je tedy otázkou, zda je v tomto ohledu zákon o zaměstnanosti koncipován optimálně, neboť pro důvod ukotvený v § 63 odst. 3 tohoto zákona nedává úřadu práce možnost správního uvážení, zda pro konkrétní porušení zákona o zaměstnanosti je nutné povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmout a je povinností úřadu práce povolení odejmout i v případě nesplnění oznamovací povinnosti ve vztahu k jednomu zaměstnanci ze zahraničí.

Nutno však upozornit na to, že § 63 odst. 2 zákona o zaměstnanosti ukotvuje i další důvody k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající v porušení zákona o zaměstnanosti, které je třeba odlišit od § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti. V těchto případech patrně půjde o speciální důvody odejmutí povole

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Agenturní zaměstnávání po novele
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání

Související otázky a odpovědi

Agenturní zaměstnanci
Zahraniční agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Agentura práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Bezdlužnost agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Formulář A1
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska

Související komentovaná judikatura

Zastřené zprostředkování zaměstnání